Referat

  

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling

  Lørdag d. 9. november 2019 kl. 10:00

 

1.  Valg af dirigent

Bestyrelsen pegede på Kim, have 22 som dirigent – Kim blev enstemmigt valgt.

Kim konstaterede at der var mødt 27 stemmeberettiget op, samt 9 med fuldmagter.

2.  Valg af referent

Bestyrelsen pegede på Aase, have 5 som referent – Djamillia, have 6 mente, som den eneste, at det skulle være en anden end én fra bestyrelsen – Aase blev valgt.

3.  Valg af stemmetællere

Lene, have 7 og Charlotte, have 11 blev valgt.

4.  Punkter til behandling:

A.Skal foreningen efterkomme krav fra have 6´s advokat om dispensation for foreningens regler om byggehøjden?

Dirigenten giver ordet til Djamilla, have 6, der mente at de var blevet nægtet at fremlægge sagen fra have 6`s side, og at hun mente at dette var ulovligt. Hun udtalte at hun desuden følte sig nødsaget til at få advokatbistand, da hun ikke mente at lovgivningen vedr. forskelsbehandling blev overholdt, og oplyste samtidig at Henrik og Malene, have 1, var med i advokatsagen mod foreningen da de har købt hus i samme højde som have 6.

Djamilla fremlægger igen forløbet som det fremgår af de tidligere udsendte mails, og pointerer at de føler sig forfulgt og modarbejdet, og at bestyrelsen har været usamarbejdsvillige i forhold til alt hvad de er kommet med.

Tonny redegjorde for bestyrelsens håndtering af sagen, som også fremgår af det tidligere udsendte materiale sammen med indkaldelsen, og pointerede at bestyrelsen hverken havde modarbejdet eller været usamarbejdsvillige over for have 6, samt at have 6 ikke var blevet nægtet at fremlægge deres sag, da alle mails mellem bestyrelsen og have 6 er udsendt uredigeret sammen med indkaldelsen, som bestyrelsen også tidligere har oplyst i mail til alle havelejere.

Der var debat fra flere havelejere, der gav udtryk for at have 6 selv var skyld i situationen fordi de havde købt et hus der var højere end det tilladte jf. ordensreglerne, og Iben, have 19, redegjorde for at alle havelejere tydeligt var orienteret allerede i februar 2019 om det øgede fokus, der ville være fra bestyrelsens side, på at alle nybyggerier og tilbygninger i haveforeningen blev overholdt pga. kommunens fokus på foreningen.

Lisbeth, have 13 mente at ændringen vedr. byggehøjden, der blev vedtaget i 2005 hvor hun selv var formand, lagde op til at det ikke var en begrænsning af byggehøjden, og at der blev stillet mulighed for at dispensation sagtens kunne gives, samt at dette måtte fremgå af tidligere referat.  Aase, have 5, oplyste at dette ikke var korrekt, og at hun selv også var i bestyrelsen på dette tidspunkt, og kunne huske at der blev lagt op til en max. højde på 3,5 m netop på baggrund af den episode der havde været med det høje byggeri i have 20. Andre i salen mente også at det var sådan det forholdt sig.

Udsnit af referat fra generalforsamlingen 2005 er efterfølgende fremfundet og indsat herunder som dokumentation.

Efter en yderligere debat, der kørte lidt i ring, sendte dirigenten herefter forslaget til skriftlig afstemning

Forslaget om at have 6 skal tildeles dispensation for byggehøjden på max. 3,5 m blev nedstemt med følgende: 30 stemmer for nej, og 6 stemmer for ja.

 

B.Skal foreningen betale for have 6´s advokatbistand?

Der blev udtrykt stor utilfredshed fra mange af de fremmødte havelejere med den tendens der er ved at ske i haveforeningen, hvor havelejere gør brug af advokatbistand når de ikke kan få deres vilje. Flere havelejere pointerede også at det ikke fremmede fællesskabet hvis foreningens penge skulle bruges på andre havelejeres advokathjælp i sager mod foreningen, fordi de ikke vil efterleve de vedtægter foreningen har.

Efter lidt yderligere debat sendte dirigenten herefter forslaget til skriftlig afstemning.

Forslaget om at foreningen skal betale for have 6´s advokatbistand blev nedstemt med følgende: 33 stemmer for nej, og 3 stemmer for ja. 

 

C.Hvis punkt A+B nedstemmes, hvad skal næste skridt være for foreningen i sagen vedr. have 6? Advokathjælp?

Tonny fortalte at bestyrelsen efterhånden var godt og grundigt træt af at have brugt så meget tid på korrespondancen mellem have 6 og efterfølgende med have 6´s advokat. Tonny pointerede det urimelige i at bestyrelsen skal besvare skrivelser fra advokater, idet ingen i bestyrelsen er uddannet til det.

Hanne, have 46, udtrykte stor opbakning til at bestyrelsen i denne sag får hjælp fra advokat hvis det bliver nødvendigt. Iben, have 19, mente at den besvarelse der var blevet sendt til have 6´s advokat fra bestyrelsen var fyldestgørende, og at der ikke kunne kræves mere efter den skrivelse.

Der var igen en debat om rimeligheden i at sager i haveforeningen overhovedet når frem til at der skal bruges advokathjælp.

Dirigenten sendte herefter forslaget til afstemning ved håndsoprækning.

Der var enstemmigt opbakning til at bestyrelsen må bruge advokathjælp i denne sag hvis have 6 går videre med sagen.

D.Hvis punkt A+B vedtages, vælger hele bestyrelsen, af hensyn til foreningen, at trække sig, og der skal dermed vælges helt ny bestyrelse.

Punktet frafaldes da punkt A+B blev nedstemt.