Referat

Referat fra bestyrelsesmøde

d. 2. august 2020

 

Tilstede: Tonny, Susanne, Maria, Lars, Aase

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med tilføjelser til evt.

 

2. Regnskab

Alt ok. Der blev brugt ca. 4000 kr. på den ekstra arbejdsdag d. 18/7, hvor der bl.a. blev fjernet jordbunke og planeret samt sået græs ved fællespladsen. Der blev desuden malet infoskab, og vandposter på fællespladsen blev gravet op samt forlænget, og blev flyttet ind til hækken på nye stolper.

 

3. Evt. møde eller indkommende fra havelejere eller kommune:

3.1 Møde med have 43.

Bestyrelsen havde et kort møde med havelejerne i have 43 om salg af haven.

Havelejerne ønsker at sætte haven til salg, så det blev besluttet at det iværksættes straks.

 

3.2 Overnatning uden for sæsonen

Der har i de foregående år været havelejere der har haft overnatning uden for sæson, og det har også været påtalt fra tidligere bestyrelser gennem årene.

Bestyrelsen er blevet bekendt med at der verserer forskellige fortolkninger om, at det skulle være tilladt at have overnatninger uden for sæsonen i weekender eller efterårs-/vinterferier samt juleferie. Dette er en misforståelse og ikke rigtigt.

Bestyrelsen gør opmærksom på at helårsbeboelse ikke er tilladt, og natophold i haverne KUN er tilladt fra den 1. april til den 1. oktober jf. Lokalplan 45, og såfremt dette ikke overholdes, bliver en opsigelse iværksat.

 

3.3 Advarsel til havelejer for parkering på stien.

Det har desværre været nødvendigt at sende en skriftlig advarsel til endnu en havelejer for parkering på kørselsstien rundt om haveforeningen.

Havelejerne skal være opmærksomme på at foreningens aftale med bonden og kommunen, om brug af arealet rundt om haveforeningen til kørsel for af- og pålæsning, kan blive inddraget øjeblikkeligt hvis der kommer flere klager fra parcellerne pga. parkering på stien, da de tidligere har klaget over det, og holder øje med det.

 

4. Status på katte

Intet nyt.

 

5. Status på venteliste/nye medlemmer/velkommen

Velkommen til Lilian i have 32, og velkommen til Dorthe i have 40.

 

6.  Indkomne punkter:

6.1 Opfølgning på Havevandring

Bestyrelsen foretog havevandring d. 28/6, og sendte herefter skrivelser til 16 haver med påbud om udbedring af bl.a. manglende vedligehold af stier, oplag på grunden, generende beplantning (høje træer) samt enkelte havelejere fik påbud om generel oprydning på grunden pga. længerevarende misvedligehold.

De fleste havelejere har efterlevet de givne påbud, men enkelte mangler stadig at komme i gang. Disse haver vil modtage endnu en skrivelse.

Der gøres opmærksom på at hækkene skal være klippet første gang inden d. 1. juli og ikke må overstige 1.8 m.

Der er en generel tendens i haveforeningen til at hækkene bliver alt for høje, så alle havelejere opfordres til at måle deres hække, og klippe ned til max 1,80 m.

 

6.2 Tillæg til lejekontrakter

Når der bliver solgt haver, og hvis der er ulovligheder på grund eller hus, er det besluttet i bestyrelsen at der laves et tillæg til lejekontrakten hvori evt. ulovligheder er beskrevet, og hvor ny lejer forpligter sig at udbedre ulovlighederne. Dette gælder frem til kommunen kommer med en ny lokalplan for foreningen, hvorefter kommunens tidsfrist er den gældende.

 

7. Nyt fra kontaktpersoner til valgte uden for bestyrelsen

7.1 Rengøring

Alt er fint, men Charlotte har meddelt at hun ikke ønsker at fortsætte efter denne sæson.

 

7.2 El-ansvarlig

Alt er fint.

For god ordens skyld opsummeres vilkår for el i haveforeningen, så misforståelser undgås.

Anlægget til el er foreningens anlæg, dvs. lavet med bi-målere og én hovedmåler.

I de grønne skabe, der står rundt i foreningen, sidder bi-målerne, der er tilsluttet i haverne.

Alle udgifter i forbindelse med bimålere, stikledningen ind til huset samt relæ og ledninger, står havelejeren for.

Jesper, have 23, der er el-ansvarlig, aflæser hver måned bimålerne og overdrager aflæsningerne til kassereren til brug for el-afregning.

Hvis der sker strømafbrydelse i dit hus, så tjek allerførst dit relæ i huset, og såfremt det er slået fra, kan du prøve at genindkoble relæet. Har du stadig ikke strøm skal du kontakte Jesper. Dette gøres ved at sende en sms med havenummer til Jesper. Telefonnummer findes i infoboks på fælleshus eller på foreningens hjemmeside.

Da arbejdet som el-ansvarlig er frivilligt, kan man ikke forvente at Jesper kommer springende med det samme, men vil så vidt det er muligt altid reagere inden for 24 timer. 

 

7.3 Vandmand

Alt er fint.

Michael, have 45, der er foreningens vandmand, har skiftet endnu et par vandhaner på standerne.

Da vi alle er med til at betale for foreningens vandforbrug, opfordres alle til at holde øje med om der er utætheder på vandhaner og koblinger. Ser du en utæthed bedes du straks melde det til Michael. Dette gøres med en sms til Michael med oplysning om det nummer der står på standeren. Telefonnummer findes i infoboks på fælleshus eller på foreningens hjemmeside.

Til oplysning er det ikke tilladt at vande med vandspreder i haverne.

 

8. Nyt fra festudvalg

Festudvalget oplyser at der var et pænt overskud fra en meget vellykket grillaften d. 18/7.

I samarbejde med Milan og Lene fra have 58, er festudvalget i gang med at planlægge en grillaften med jugoslavisk mad. Der vil blive en mindre betaling for deltagelse.

Hold øje med hjemmeside og mail fra festudvalget for mere information.

 

9. Evt.

Hvis du ting til salg eller bortgivning kan du sætte en seddel op i infoboks på fælleshuset, eller lave et opslag med det på foreningens Facebookside ”Lærkehøjen køb salg og bortgivning”.

Du må ikke stille ting til bortgivning på Fællesarealet, og tænke ”at der nok er nogen der kan bruge det”, for det ender som regel med at det blot står og roder på terrassen, og bestyrelsen er lidt trætte af at bruge tid på oprydning og kørsel til genbrugspladsen.