Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 14/4-18.

Sted: Fælleshuset.
Tilstede: Lisbeth, Lars, Ole, Jannie, Jesper og Maria
Ikke tilstede: Birgitte
1. Godkendelse af dagsorden: Ok fra alle.
2. Konstitution af bestyrelsen: Efter skrevet i dagsorden så blev det følgende:
Næstformand: Lars, have 20.
Sekretær: Maria, have 44.
Hjemmeside ansvarlig: Jannie, have 15.
Haveudlejeransvarlig: Lisbeth, have 13 og Jesper, have 15.
Formand og kassere er jo uændret i forhold til GF-valg og valgperiode.
Efter konstitutionen blev der underskrevet en erklæring vedr. tavshedspligt, overholdelse af vedtægter, regler og aftaler i bestyrelsen for 2018. Den blev underskrevet af alle som var fremmødt, da der var enighed om dette. Der blev også snakket om fremmøde og
arbejdstider/fordeling bestyrelsen i mellem, dette tages op igen ved næste bestyrelsesmøde.
3. Godkendelse af referatet fra Generalforsamlingen 2018 og indsigelser: Der er kommet indsigelser pr. mail vedr. referatet for generalforsamlingen 2018. Disse er blevet gennem gået og der er rettet lidt i referatet for generalforsamlingen. Svar til indsigelser vil
blive sendt til afsender, og de faktuelle omstændigheder vil blive nævnt med overfor indsiger. Referatet bliver underskrevet ved næste bestyrelsesmøde og sendt op til kommunen.
Ændret vedtægter og ordensregler vil kunne findes på hjemmesiden og fælleshuset efter den først kommende weekend.
4. Indkomne punkter:
4.1: Sagen er blevet omtalt i den nye bestyrelse og der er enighed om at det skal appelleres til et møde mellem bestyrelsen og den pågældende have.
4.2: Der vil blive sendt breve/mails til de fem haver som der er observeret overnatning i, i vinters. Der vil ikke blive sendt ud til de haver, hvor overnatning har været for en enkelt dag eller to dage. Men kun hvor overnatning, kan opfattes som beboelses som ikke er tilladt i forhold til vedtægter og ordensregler.
Der vil blive sendt breve/mails til et par haver vedr. stand, oprydning og orden, som vil opfordre til enten oprydning eller istandsættelse.
4.3: Betalt før bestyrelsesmødet.
4.4: Tilsagn/aftale om betaling via et bestyrelsesmedlem umiddelbart efter mødet.
4.5: Pt. er der talt 11 katte i vores forening. Arbejdet med katte er ikke stoppet og hvis der bliver fundet kattekillinger, kan alle forsat komme til Kim, have 22 da samarbejdet med noget katte værn foreningen forsættes. Tilskud til katte værn forening, dette gives efter
behov af vores forening og iht. GF-beslutning 2017.
4.6: Hver første lørdag i måneden er der bestyrelsesmøder, med undtagelse for sommerferien i juli og pga. vinteren er oktober og december heller ikke planlagt for møde.
Vandkort kan ligeledes købes eller optankes første lørdag i måneden kl. 10.30-11.30., med mindre bestyrelsesmødet bliver længere end planlagt, så er det 30 minutter efter endt bestyrelsesmøde.
5. Udefra kommende punkter: 5.1: Ingen.
6. Regnskab: El opgørelses sendes ud i løbet af indeværende måned april til de have lejere der har el lagt ind i haverne.
Der er pt. lidt over 200.000 kr. på foreningens konto, men der skal betales til kommunes og for strøm snarest, dog er opkrævning fra kommunen pt. ikke modtaget.
7. Status på venteliste: Der er pt. 11 på ventelisten, disse vil blive opkrævet 100 kr. gebyr for 2018 omkring i maj. Så der er pt. masser af køber til dem der gerne vil sælge.
8. Evt.:
8.1: Lisbeth og Jannie vil prøve at løfte opgaven. Måske første lørdag i august måned holdes der 30 års jubilæumsfest.
8.2: Der blev kort snakket om først kommende arbejdsdag og medlemmer må meget gerne komme med tanker og ideer inden næste bestyrelsesmøde d. 5/5-18 og efter. Dette kan måske afhjælpe bestyrelsen med at se problemer som ikke vi selv har set eller
opdaget. Tak :-)
Bestyrelsen har løst noteret til idekataloget: Hegn ved p-plads males færdig, Hegn ved fælleshuset males færdig og låge sættes op, taget på huset til havetraktor laves færdigt, 10 stk. el-skabe trænger til opfriskning, fælleshuset trænger til renovering (vedtaget på
GF), fællesrum i fælleshuset kan gøres hyggeligt, 2 stk. vandposter ved bålplads rykkes, ny bom ved p-pladsen, opsætning af hegn langs vej til p-pladsen, etablering af brønd ved p-plads så der ikke kommer de store søer/vandpytter. – Det er selvfølgelig ikke alle opgaver som kan løses på engang, men de skrives ned.
Bestyrelsen arbejder på der i maj, kan komme nyt bord/bænkesæt til fælleshuset.
Næste møde er:
5/5-18 kl. 09.00 ved fælleshuset.
Med venlig hilsen: Jesper Profft.

_____________________________________________________________

Indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 21/4-18 kl. 09.00
Sted: Fælleshuset.
Tilstede:
Afbud:
1. Gennemgang af Erklæring for bestyrelsesmedlemmer: Tavshed.
2. Status sagen mellem have nr.: xx og bestyrelsen: mail modtaget fra have nr.: xx.
Der er også sendt mail til have nr.: xx for at svare på mail fra d. 26/3-18. Der er måske afholdt møde eller der skal holds møde. (Lukket punkt).
Med venlig hilsen: Jesper Profft.

_____________________________________________________________

Referat fra Ekstraordinært bestyrelsesmøde 21.4.2018 kan læses i mappen i fælleshuset.

- Næste møde
Næste bestyrelsesmøde lørdag 5. maj 2018. Bestyrelsen vil finde et andet sted end fælleshuset til dette møde.