Referat

Referat fra bestyrelsesmøde

D. 09-04-22

 

Tilstede: Tonny, Susanne, Lars, Maria, Aase, Klaus, Kim

Afbud   :

1. Godkendelse af dagsorden, konstituering af bestyrelse

Bestyrelsen konstituerede sig med Lars som haveudlejningsansvarlig og Aase som referent. Susanne og Maria er ansvarlige for ”Lærken”.

Bestyrelsesmøder holdes den første lørdag i hver måned kl. 10.00

Opfyldning af penge på vandkort kan ske efter bestyrelsesmødet kl. 13.00 – 13.30 ved fælleshuset.

 

2. Regnskab

Alt ok.

Der er sendt betalingspåmindelser til 7 havelejere om betaling af el.

 

3. Evt. møde eller indkommende fra havelejere eller kommune.

Intet til dette punkt.

 

4. Status på katte

Der er 3-4 katte der holder til i skuret ved p-pladsen. Når skuret bliver revet ned, må der findes en løsning på fodring og ly til kattene i deres levetid.

 

5. Status på venteliste/nye medlemmer/velkommen

Velkommen til Eva i nr. 57, og velkommen til Christoffer i have 43.

 

6.  Indkomne punkter:

6.1 Opfølgende på GF

Følgende blev vedtaget på GF: Renovering af p-plads, nyt betalingssystem til varmt vand, nye metal kabelskabe til bimålerne, renovering af toilet ved p-pladsen samt skur til bestyrelsesrum.

 

P-pladsen: Tonny indhenter tilbud på skærver til belægning på p-pladsen. På GF var der tale om ærtesten, men det har en entreprenør frarådet så det bliver skærver i stedet, hvilket holder længere. Der bliver varslet i god tid inden påbegyndelsen af arbejdet, da der ikke må være biler parkeret på pladsen under udførelsen.

 

Betalingssystem: Tonny aftaler besøg af repræsentant fra BEAS så det kan blive klarlagt om vi kan bruge nogle af delene i det nuværende anlæg så det nye anlæg muligvis kan blive billigere at etablere.

Bestyrelsen håber at systemet holder sommeren over så udskiftningen kan laves i slutningen af sæsonen hvor der ikke er så mange i haven, da der skal lukkes for vandet i en periode mens udskiftningen står på.

 

Kabelskabe: På generalforsamlingen blev det vedtaget at kabelskabene skal skiftes ud til metalskabe, og der var foreslået et budget på ca. 3 -5000 kr. pr. skab. Med 10 skabe der skal skiftes bliver det en udgift mellem 30.000 – 50.000 kr, hvilket bestyrelsen synes er mange penge. Tonny vil undersøge om der kan findes nogle skabe, stadig i metal, men lidt billigere så foreningen kan spare lidt penge.

Projektet med udskiftning af skabene bliver udskudt til september måned hvor det bliver udført over to lørdage, hvoraf den ene bliver den fælles arbejdsdag lørdag d. 10/9-22.

Det bliver nødvendigt at leje en lille gravemaskine til at grave op foran skabene, da jorden er så hård at det ikke kan gøres ved håndkraft.

 

Toilet/bestyrelsesrum ved p-pladsen: Bestyrelsen undersøger muligheden for at købe en brugt hytte eller skurvogn, hvor der kan etableres nyt toilet i samt fungere som bestyrelsesrum.

Toilettet ved p-pladsen er i en rigtig dårlig forfatning, så brug af dette toilet er på eget ansvar, og man står helt selv for rengøringen efter brug. Der er desuden blevet skrevet på væggene, hvilket er grimt og barnligt, og bestyrelsen håber at denne opførsel ikke fortsætter når nyt toilet bliver bygget.

 

6.2 Planlægning af arbejdsdag lørdag d. 28. maj.

Sæsonens første fælles arbejdsdag er lørdag d. 28. maj kl. 10.00

Dagen startes med samling og kaffe kl. 10.00 hvorefter der arbejdes på opgaverne til ca. 12.00 hvor der vil være en sandwich og øl eller vand. Efter en kort frokostpause arbejdes der igen til ca. 15.30 hvorefter der vil være fællesspisning ved grillen.

Det er nødvendigt at tilmelde sig arbejdsdagen af hensyn til indkøb af mad og drikkevarer.

Der vil blive sendt mail ud til alle havelejere med dagens opgaver som man kan tilmelde sig til.

Bestyrelsen har fordelt ansvar for de forskellige arbejdsopgaver imellem sig, så der er en kontaktperson fra bestyrelsen på hver opgave.

Materialer til dagen indkøbes inden, og bord/bænksættene sættes i tørvejr under overdækningen 14 dage inden arbejdsdagen, så de kan være helt tørre og klar til maling.

 

6.2 Byggeri i foreningen.

Alle bedes huske at ved ALT byggeri i foreningen SKAL der indleveres en byggetegning som skal godkendes af bestyrelsen inden byggeriet startes.

 

6.3 Café Lærken

Susanne og Maria er ansvarlige for Lærken, så evt. spørgsmål stiles til dem.

Der vil som en start i en forsøgsperiode være åbent Lørdag i lige uger fra kl. 14-18.

Næste åbningsdag er d. 23/4-22.

Bestyrelsens ønske er at Lærken kan blive et hyggeligt samlingssted for havelejerne hvor fællesskabet og hyggen kan blomstre, og havelejerne kan mødes på tværs af haverne mens der nydes en kop kaffe, øl eller sodavand, og hvor der kan spilles f.eks. kongespil, stigegolf eller petanque på græsset.

 

6.4 Løse hunde

Bestyrelsen minder om at hunde skal føres i snor på fællesarealer og stier i haveforeningen – dette gælder selvfølgelig også havelejernes hunde når de færdes i haveforeningen.

Da der desværre tit opleves at der bliver luftet hunde på foreningens arealer, og folk desværre ikke er så flinke til at samle efterladenskaber op efter deres hunde, har bestyrelsen besluttet at indkøbe skilte med teksten: Hund i snor – lort i pose, til opsætning på skiltestanderne ved stierne, og håber dermed at folk forstår budskabet.

 

7. Nyt fra kontaktpersoner til valgte uden for bestyrelsen

7.1 Rengøring

Jan har oplyst til bestyrelsen at han gør rent på toiletterne i fælleshuset hver tirsdag og torsdag. Husk venligst på at man selvfølgelig skal gøre rent efter sig selv efter brug, så toiletterne også er rare at benytte for den næste.

 

7.2 El-ansvarlig

Jesper sørger for at opsætte udsugere på toiletterne i fælleshuset, da der ofte er meget fugtigt i rummene efter bad og vinduerne åbnes mens varmen er tændt, hvilket er et urimeligt spild af el.

Der opsættes også bevægelsescensorer på toiletterne, da det ofte er oplevet at lyset står tændt hele natten, hvilket også er en unødig udgift.

Desuden er det tit observeret at der bliver skruet meget højt op for radiatorerne på toilettet i fælleshuset. Lad venligst være med at skrue op for varmen, da radiatorerne er sat på en temperatur der rimelig for rummet, - det er ikke rimeligt at enkelte mener at der skal være buldrevarmt når fællesskabet skal betale – det er for dyrt.

For god ordens skyld opsummeres vilkår for el i haveforeningen. Jesper, have 23, der er el-ansvarlig, aflæser hver måned bimålerne og overdrager aflæsningerne til kassereren til brug for el-afregning.

Hvis der sker strømafbrydelse i dit hus, så tjek allerførst dit relæ i huset, og såfremt det er slået fra, kan du prøve at genindkoble relæet. Har du stadig ikke strøm skal du kontakte Jesper. Dette gøres ved at sende en sms med havenummer til Jesper. Telefonnummer findes i infoboks på fælleshus eller på foreningens hjemmeside.

Da arbejdet som el-ansvarlig er frivilligt, kan man ikke forvente at Jesper kommer springende med det samme, men vil så vidt det er muligt altid reagere inden for 24 timer. 

 

7.3 Vandmand

Michael, have 45, der er foreningens vandmand, har skiftet endnu et par vandhaner på standerne.

Da vi alle er med til at betale for foreningens vandforbrug, opfordres alle til at holde øje med om der er utætheder på vandhaner og koblinger. Ser du en utæthed bedes du straks melde det til Michael. Dette gøres med en sms til Michael med oplysning om det nummer der står på standeren. Telefonnummer findes i infoboks på fælleshus eller på foreningens hjemmeside.

 

7.4 Havemand

Johnny, have 15 sørger for at havetraktoren bliver serviceret så den er klar til sæsonens brug.

 

8. Nyt fra festudvalg – da der ikke stillede nogle op til festudvalget på generalforsamlingen, er der pt. intet festudvalg. Har du lyst til at stille op til opgaven, så foreningens årlige sommerfest kan arrangeres, må du meget gerne melde dig hos bestyrelsen.

 

9. Faste arbejdsdage og andre vigtige datoer i 2022

Fælles arbejdsdage: Lørdag d. 28. maj 2022 og Lørdag d. 10. september 2022

 

Husk foreningens Facebookside for køb og salg mv. – der hedder:

Lærkehøjens køb, salg og bortgivning. Susanne, have 35 er administrator.

 

Næste møde er d. 07-05-22