Referat fra bestyrelsesmøde

d. 2. maj 2021

Tilstede: Tonny, Lars, Maria, Susanne, Klaus, Aase

Afbud   :

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Regnskab

Alt ok.

Der er nogle af bimålerne der er stoppet med at måle forbrug, så de bliver udskiftet, og regning sendes til de berørte havelejere. Havelejerne er orienteret om målerne.

 

3. Evt. møde eller indkommende fra havelejere eller kommune:

3.1 Lokalplan

Bestyrelsen er i stadig dialog med kommunen vedr. evt. ny lokalplan, men der er desværre intet nyt pt.

3.2 Optegninger af haverne

Der er stadig havelejere, der endnu ikke har indleveret tegning af have og bebyggelser til bestyrelsen.

Det pointeres at det er kommunen der har pålagt bestyrelsen at indsamle oversigtstegningerne over bebyggelser i haveforeningen, så de havelejere der endnu ikke har afleveret tegning til bestyrelsen opfordres til at gøre det snarest.

 

4. Status på katte

Der er ikke registreret nye katte i foreningen.

Alle havelejere opfordres til at holde øje med nye tilløbere og evt. killinger, og straks melde tilbage til bestyrelsen så indfangning kan iværksættes.

 

5. Status på venteliste/nye medlemmer/velkommen

Der er ingen nye medlemmer på ventelisten, og ingen nye havelejere.

 

6. Indkomne punkter:

6.1 Generalforsamling

Bestyrelsen har tidligere varslet at generalforsamlingen eventuelt kunne afholdes i maj måned, men det kan ikke lade sig gøre pga. de gældende restriktioner som følge af corona.

Da der er flere havelejere i foreningen der er i risikogruppen, har bestyrelsen valgt at udskyde generalforsamlingen til søndag d. 22. august 2021, hvor de fleste, ifølge sundhedsmyndighederne vil være vaccineret.

Datoen er selvfølgelig med forbehold jævnfør sundhedsmyndighedernes udmeldinger, og eventuel ændring i coronasituationen.

 

6.2 Generende lugt

Bestyrelsen er blevet orienteret om at der flere gange er observeret lugtgener (lugt af lort) fra marken eller haver mod Tulipanvej.

Bestyrelsen gør opmærksom på at det ikke er i orden at besørge på marken eller i haverne, og ej heller at tømme toiletspand på marken eller i haverne. Det er virkelig ulækkert.

 

6.3 Fælles arbejdsdag

Den første af årets fælles arbejdsdage, der skulle afholdes i første weekend i maj, aflyses pga. forsamlingsforbuddet, da de fælles arbejdsdage også skal være en dag med tid og plads til at spise sammen og hygge.

Alle havelejere opfordres til at være behjælpelig med at slå græsset på fællesarealerne, da der ingen havemand er valgt i år.

 

6.4 Brændeovne

I referatet fra oktober 2020 bekendtgjorde bestyrelsen at de haver der har brændeovne, skulle fjerne skorstenen eller blænde den af inden sæsonstart 2021, da det er ulovligt jf. lokalplanen. Der er en enkelt have der ikke har efterkommet bestyrelsens krav, og der tilsendes derfor skrivelse til havelejeren med opsigelsesvarsel hvis det ikke udføres.

 

6.5 Toilet ved p-plads

Der er ofte rigtigt ulækkert på toilettet med lort i kummen og under brættet, samt tomme toiletruller og papir på gulvet, og da det kun er meget få havelejere der benytter toilettet, har bestyrelsen valgt at stoppe med rengøringen på dette toilet, da det ikke er rimeligt over for Stig, der passer rengøringen af toiletterne samt fælleshuset.

Brug af toilettet ved p-pladsen er derfor på eget ansvar, og bruger man toilettet SKAL man også gøre rent efter sig selv.

 

6.6 Toiletter i fælleshuset

Havelejere bedes venligst huske på at rygning på toiletterne er FORBUDT.

Det er ligeledes FORBUDT at smide madaffald i toiletspandene.

Der er blevet observeret madaffald i spandene, og det tiltrækker myrer.

 

6.7 Musik i haverne

Der har sneget sig en tendens ind i foreningen, til at der ofte høres høj musik i haverne.

I følge ordensreglerne må musik i haverne ikke være til gene for andre havelejere.

Alle opfordres derfor til at udvise hensyn til andre havelejere, og huske på at vi bor tæt på hinanden, så høj musik og meget støjende adfærd bør undgås.

 

7. Nyt fra kontaktpersoner til valgte uden for bestyrelsen

7.1 Rengøring – Intet nyt fra Stig, have 14.

7.2 El-ansvarlig – Intet nyt fra Jesper, have 23.

7.3 Vandmand – Intet nyt fra Michael, have 45.

 

8. Nyt fra festudvalg

Der planlægges at holde sommerfest lørdag d. 28. august.

Det er selvfølgelig med forbehold jævnfør sundhedsmyndighedernes udmeldinger, og eventuel ændring i coranasituationen.

 

9. Evt.

Intet under punktet eventuelt.