Referat fra bestyrelsesmøde

D. 5. juni 2021

 

Tilstede: Tonny, Lars, Susanne, Maria, Klaus, Aase

Afbud   :

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Regnskab

Alt ok.

Enkelte havelejere vil blive opkrævet ekstra for el pga. ændret forbrug siden sidste år.

 

3. Evt. møde eller indkommende fra havelejere eller kommune:

3.1 Henvendelse vedr. varmepumper fra Iben, have 19

Bestyrelsen har modtaget mail fra Iben, have 19.

”Hej bestyrelse

Jeg vil meget gerne at bestyrelsen har med på næste bestyrelsesmøde, overvejelser om regler vedr. luft til luft pumper o.l.

Grunden er at jeg har erfaret fra skriv i diverse facebook grupper, at luftpumper larmer og maskinerness rotator eller luftpumpe sidder jo udenfor huset.

Tænker at der er for nuværende allerede ihvertfald 2 luftpumper installeret, måske flere... vi overvejer også, men venter til der kommer en afgørelse fra kommunen.

Derfor en snak om hvor meget de må larme, at der skal søges før opsætning og placering af den udendørs del, f.eks væk fra andre naboer, ud til mark og nogen steder måske slet ikke p.g.a. støj.

Tænker det kunne blive et problem, især ved hed sommer, da alle/ nogen af luftpumperne også kan bruges ved hedebølge, altså der hvor folk har alle vinduer åbne. Tænker også om elnettet er klar til en sådan omgang.

Tror det kræver en grundig regulering.

Vh Iben, Have 19”

Bestyrelsen har svaret Iben, at vi ikke har mandat til at træffe sådan en beslutning, og at vi derfor opfordrer hende til at stille det som et forslag til den kommende generalforsamling, hvilket fik Iben til at skrive at hun mente at vi skulle træffe en midlertidig beslutning, der kunne gælde indtil der kunne vedtages regler, da Iben er bekymret for at der i mellemtiden kan blive sat monstrumer op, der vil være til gene for naboer.

Bestyrelsen fastholder at vi heller ikke har mandat til at træffe en midlertidig beslutning, og vil afvente GF, da en beslutning vedr. decibel-regler vil berøre meget andet i foreningen.

Bestyrelsen opfordrer dog til at man selvfølgelig bør have støjniveau og hensigtsmæssig placering af varmepumper i forhold til naboer, med i tankerne, hvis man påtænker en snarlig opsætning af varmepumpe.

 

3.2 Toilet på p-pladsen

Bestyrelsen er i gang med at undersøge muligheden for at få kommunen med til at renovere eller bygge nyt toilet ved p-pladsen, samt at sørge for rengøring og vedligeholdelse.

Bestyrelsen vil begrunde henvendelsen med, at der er rigtig mange mennesker der går tur i området omkring haveforeningen og skoven, og det kunne være en fin service til borgerne at man kunne komme på toilettet. Vi vil foreslå kommunen at vi gerne stiller el til rådighed til en ny toiletbygning, mod at det er kommunen der sørger for rengøring og vedligehold.

 

4. Status på katte

Der er ikke observeret nye katte i foreningen.

Efter at ølskuret er fjernet, er der heller ikke ophold af Kim, have 22 og hans gæster mere ved det tilbageblivende katteskur, og bestyrelsen har fået flere henvendelser fra havelejere der synes at det er en god ting.

Til gengæld er der næsten heller ingen katte tilbage ved skuret, da kattene er trukket ned til Kim i have 22, hvor de nu opholder sig.

 

5. Status på venteliste/nye medlemmer/velkommen

Der er 4 nye medlemmer på ventelisten.

 

6.  Indkomne punkter:

6.1 Container på p-plads

Den sidste container på p-pladsen vil blive tømt, og derefter fjernet, da bestyrelsens holdning er at der ikke skal være særregler for enkelte havelejere.

 

6.2 Opfølgning på skorstene

Bestyrelsen har haft sendt en tidsfrist ud til de havelejere, der endnu ikke havde fjernet skorsten eller sat hætte på som forhindrede brug, og dette er blevet efterlevet.

 

6.3 Advarsel angående parkering på stien

Bestyrelsen har været nødsaget til at sende to advarsler til havelejere pga. parkering på stien – både inde i haveforeningen og på stien rundt om.

For god ordens skyld gøres der opmærksom på at det KUN er tilladt at holde på stien ved af- og pålæsning.

 

6.4 Manglende opmåling af haver til kommunen

Der er desværre stadig havelejere, der mangler at aflevere tegning med opmåling af bebyggelser i haver.

Bestyrelsen har rykket for dem flere gange, og har derfor besluttet at når foreningens samlede tegninger skal indsendes til kommunen, vil bestyrelsen sende havelejernes navn og adresseoplysning på de havelejere der ikke endnu har afleveret tegning, til kommunen, så kommunen selv kan sørge for at indhente de manglende opmålinger.

 

6.5 Kørsel på stierne

Bestyrelsen er bekymret for den høje fart, der af og til køres med på stierne i haveforening, da der pludselig kan træde børn eller ældre ud fra haverne, så påkørsel er uundgåelig.

Bestyrelsen henstiller til at der kun køres MEGET LANGSOMT på stierne, - og dette gælder både biler og knallerter.

 

7. Nyt fra kontaktpersoner til valgte uden for bestyrelsen

7.1 Rengøring – intet nyt

7.2 El-ansvarlig – intet nyt

7.3 Vandmand – intet nyt

 

8. Nyt fra festudvalg

Der afholdes fællesspisning og fodbold på storskærm i Lærkehøjhallen d. 12/6 kl. 17.00

 

9. Evt.

 

Næste møde er d.