Referat fra Generalforsamling

 Søndag d. 22. august 2021

 

1. Valg af dirigent

Djamilla, have 6 tilbød at være dirigent, men at hun ønskede lidt hjælp til opgaven da hun kun havde været dirigent én gang før.

Djamilla blev valgt, og hun klarede opgaven flot.

Der var fremmødt 34 haver og 3 fuldmagter, i alt 37 stemmeberettigede.

 

2. Valg af referent

Aase, have 18 tilbød at være referent, og blev valgt.

  

3. Valg af stemmetællere

Malene, have 1 og Anette, have 60 blev valgt.

  

4. Formandens beretning

Tonny, have 18 fremlagde formandsberetning (vedlagt referatet).

Formandsberetningen blev godkendt uden spørgsmål.

  

5. Fremlæggelse af regnskab

Inden Aase, have 18 gik i gang med fremlæggelse af regnskabet, foreslog Birgit, have 38 at da alle havelejere har haft regnskabet til gennemsyn, og idet der var så mange punkter på dagsordenen, at der i stedet for en gennemgang af posterne, skulle gå direkte til spørgsmål. Dette var forsamlingen enige i. Der var ingen spørgsmålet til regnskabet, så det blev godkendt.

 

6. Fremlæggelse af budget 2021

Der blev vedtaget samme procedure for fremlæggelse af budget som for regnskab, så der i stedet for fremlæggelse blev gået direkte til spørgsmål.

Der var ingen spørgsmål til budgettet, så det blev vedtaget.

Der blev dog senere i generalforsamlingen vedtaget en udgift på 7000 kr. til indkøb af stole og borde til festudvalget.

  

7. Valg af bestyrelse 2021

Kasserer: Aase, have 18 blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem for 2 år: Maria, have 31 blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem for 2 år: Lars, have 20 blev genvalgt

1. suppleant for 1 år: Klaus, have 35 blev genvalgt

2. suppleant for 1 år: Kim, have 22 stillede op og blev valgt.   

Revisor suppleant for 1 år: Birgit, have 38 stillede op og blev valgt.

           

8. Orientering om status vedr. ny lokalplan hos kommunen og evt. åbne sager

Tonny, have 18 orienterede forsamlingen om dialog med kommunen vedr. ny lokalplan. Der er desværre endnu ingen afklaring på hvornår ny lokalplan kommer, - og om den bliver vedtaget, og det er derfor at kommunen har meldt ud at hvis ny lokalplan ikke bliver vedtaget i byrådet, vil vi blive sanktioneret jf. gældende lokalplan 45.

Bestyrelsen vil selvfølgelig arbejde videre på en snarlig afgørelse fra kommunen.

  

9. Forslag fra bestyrelsen

A: Ændring af ordensregler §12 vedr. brug af motorredskaber blev vedtaget med 30 stemmer for og 7 imod, således at man i perioden fra 1. maj til 30. september må bruge motorredskaber om søndagen fra kl. 9.00 til 13. 

  

B: Ændring af vedtægter § 6, afsnit 1 vedr. definition af havestørrelse blev vedtaget med 36 stemmer for og 1 imod, således at optagelse på foreningens venteliste også betinges af at man ikke har en have over 120 m2.

Der blev af flere udtrykt ønske om at m2 skulle sættes længere ned f.eks. til 100 m2, men dette må tages op på næste generalforsamling.

  

C: Ændring af ordensregler § 20, afsnit 3 vedr. gebyr blev vedtaget med 33 stemmer for og 4 imod, således at der fremover opkræves et gebyr på 250 kr. pr. manglende deltagelse i de faste fælles arbejdsdage.

Selve forslaget affødte en debat om hvorvidt man kunne fritages fra gebyret hvis man var ældre eller handicappet, men der var en bred enighed om at alle kan lave lidt, - da alle har en have de passer. Desuden blev der nævnt at jo flere man er om en stor opgave des mindre krævende er den for den enkelte.

Der blev også mindet om at de fælles arbejdsdage i sin tid blev vedtaget, dels selvfølgelig for at sørge for at haveforeningen fremstår pæn og ordentlig, men i særdeleshed også for at fremme fællesskabet. Hvis man ikke har fysik til at deltage i arbejdet, kan man altid bage en kage eller sørge for kaffe mv., og på den måde deltager man også.

Der blev også udtrykt en utilfredshed med at der tidligere bare har været nogle der har mødt op og drukket en kop kaffe, og så er gået igen uden at yde en arbejdsindsats.

  

D: Ændring af beslutning fra generalforsamling 2020 vedr. kattebestand (ad 1) og katteskur (ad 2)

Begge forslag blev vedtaget, ad 1 enstemmigt og ad 2 med 35 stemmer for og 2 imod, således at når de nuværende genudsætningskatte afgår ved døden, skal der ikke genudsættes nye katte. Katteskuret skal desuden rives ned.

 

Indkomne forslag

E:Forslag fra Hanne, have 46 vedr. rækkefølge af punkter på dagsorden

Der var lidt forvirring omkring om forslaget var indgivet til at gælde denne generalforsamlings dagsorden, og Hanne, have 46 ikke selv var til stede til at motivere forslaget. Der var dog enighed i forsamlingen at der ikke kunne ændres i udsendte dagsorden.

Da Hanne, have 46 tillige havde fremsendt endnu et forslag (punkt F) om en fremtidig ændring af rækkefølgen i §30 i vedtægterne, blev begge forslag debatteret under ét punkt.

Der blev således vedtaget enstemmigt at ændre rækkefølgen på dagsorden i §30 i vedtægterne så punktet med forslag kommer før punktet om budget.

  

F: Forslag fra Hanne, have 46 vedr. vedtægterne §30 generalforsamling

Da forslaget indeholdt en listet rækkefølge med punktet ”valg til bestyrelsen” som næstsidste punkt på dagsorden jf §30 i vedtægterne, blev forslaget nedstemt enstemmigt, da der fra flere blev påtalt det urimelige i skulle vælge bestyrelse til sidst.

  

G: Forslag fra Victor, have 5 vedr. fritagelse fra gebyr på arbejdsdage

Forslaget blev nedstemt jf. debatten i punkt 9C med begrundelsen at alle kan lave lidt.

 

H: Forslag fra Birgit, have 38 vedr. forsikring på havehuse

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, således at alle havelejere skal have en brandforsikring på hus.

Bestyrelsen fik mandat til at indskrive vedtagelsen i vedtægterne i den paragraf hvor det skønnes at den hører til.

Bestemmelsen skal tilføjes i alle salgspapirer, og kopi at forsikringsbevis skal ligeledes fremsendes til bestyrelsen til opbevaring sammen med lejekontrakt.

 

I:Forslag fra Birgit, have 38 vedr. fælles bygningsforsikring

Birgit, have 38 fremlagde et detaljeret tilbud om en fælles forsikring for alle havelejere.

Flere mente det var en rigtig god idé, da der kunne spares mange penge for den enkelte havelejer, men flere mente også at de allerede havde en god forsikring som de ikke havde lyst til at opsige.

Det fremlagte forsikringstilbud var gældende for alle haver, så det ville ikke være en forsikring man kunne vælge fra for den enkelte hvis forslaget blev vedtaget.

Forslaget blev sat til afstemning og blev nedstemt med 34 imod og 3 for.

  

J: Forslag fra Iben, have 19 vedr. varmepumper

Iben, have 19 havde fremsendt forslag om at der skulle regler for hvor meget en varmepumpe må larme, samt placering i forhold til naboer.

Iben forklarede at hun ikke selv kendte til hvor meget en varmepumpe larmer, men at hun mente at punktet skulle til debat. Christen, have 31 oplyste at en varmepumpe oftest har en lyd på 48 dB når den varmer og 49 dB når den køler. Til sammenligning foregår en almindelig samtale ved ca. 60 dB

Forslaget blev nedstemt med 36 imod og 1 for.

  

K: Forslag fra Iben, have 19 vedr. forbud om musik udendørs

Forslaget affødte en debat om det rimelige i musik i haverne, men at et direkte forbud var at gå for vidt. Vi har allerede en paragraf i vores ordensregler, hvor der står at musik ikke må være til gene, så man som havelejer må gå i dialog med sin nabo hvis musikken generer.

Forslaget blev nedstemt med 36 imod og 1 for.

 

L: Forslag fra Iben, have 19 vedr. overnatning

Iben, have 19 ønskede dette punkt på dagsordenen, for at høre hvad bestyrelsen ville gøre med de (få) havelejere, der gennem flere år har overvintret i haverne. Iben havde skrevet i sin begrundelse for punktet:

”Kommunen ser på det med strenge øjne.. det er netop derfor de har valgt at vi skal have mindre m2 end ansøgt, fordi kommunen er bange for at størrelsen, samt f.eks kloakering vil fremme problemet med vinterovernatning og det ville være ærgerligt at få havers vinterovernatning skal ødelægge foreningens chance for øgede m2 ift ny lokalplan”

 Aase, have 18 læste Ibens begrundelse op, og spurgte til hvor netop den begrundelse med overnatning stod, og om Iben var i besiddelse af det på skrift?

Iben henviste til det baggrundsnotat som kommunens administration havde udfærdiget, da foreningens dispensationsansøgning skulle behandles i planudvalget, men dette notat bekræfter ikke Ibens påstand entydigt.

Der var en længere debat om vinterovernatning i de få haver, der har været gennem de senere år, og flere havelejere gav udtryk for at selv om de godt vidste at det var ulovligt, så var de alligevel glade for at der var nogen i haverne om vinteren, da det har en forebyggende effekt på hærværk og indbrud.

Bestyrelsen forklarede også at det er rigtig svært gøre noget mod helårsbeboelse, da bestyrelsen skal kunne bevise at en havelejer bruger haven til helårsbeboelse, og at det derfor vil kræve at bestyrelsen skal ”sidde på vagt” om aftenen/natten for at bevise det.

Bestyrelsen lovede at de ville skrive til de havelejere, der tidligere har overvintret i haverne, med en opfordring til at overholde foreningens regler vedr. overnatning, og håber så på at det kan påvirke de omtalte havelejeres samvittighed.

  

M: Forslag fra Iben, have 19 vedr. tolkning af §17 i vedtægterne

Iben, have 19 havde fremsendt et lang skriv om hendes opfattelse af hvordan §17 i vedtægterne skal tolkes som hun ønskede skulle til debat på generalforsamlingen.  Paragraffen omhandler de 14 dage i havesæsonen/4 uger uden for havesæsonen, hvor en have er til salg internt i foreningen inden den overgår til ventelisten. Iben mener at bestyrelsen håndterer paragraffen forkert, idet bestyrelsen tillader at haver bliver solgt internt og uden opslag, og at der bliver solgt inden for perioden på 14 dage/4 uger.

Det affødte en længere debat hvor flere støttede bestyrelsens holdning om at man selv må bestemme hvem man vil sælge til og hvornår, og at en have må handles internt INDEN for de 14 dage/4 uger.

Der blev foreslået at der i §17 indførtes ordet ”max.” før de 14 dage/4 uger hvilket forsamlingen vedtog.

 

 N: Forslag fra Iben, have 19 vedr. ændring af vedtægter §8

Iben, have 19 havde fremsendt forslag om at tilføje ordet ”Lokalplan” i vedtægterne §8, idet hun mener at der står ting i lokalplanen som man skal overholde som ikke står i vedtægterne eller ordensreglerne.

Aase, have 18 orienterede forsamlingen om at den nye version af foreningens lejekontrakter pr. 2019 netop har fået tilføjet at man også skal overholde gældende lokalplan for området, så det underskriver man som ny havelejer.

Forslaget blev derfor frafaldet.

  

O: Forslag fra Kirsten, have 30 vedr. oplysning til forældre

Kirsten, have 30 mente at det skulle nævnes og skrives til referat, at folk skal bede deres børn om at lade æblerne være på træerne, og ikke rives af og bruges som lejetøj og kasteskyts. Forsamlingen var enige, og det affødte også en lille snak om at toiletterne ikke er en legeplads for børn, hvor der desværre ofte er observeret madaffald og toiletter fyldt op med toiletpapir når der har været børn derinde.

Hvis havelejere ser børn der kaster med æbler eller leger på toiletterne, skal de selvfølgelig henvende sig til børnene på en ordentlig måde.

  

10. Forslag fra festudvalget om indkøb af stole og borde

Festudvalget fik bevilget 7000 kr. til indkøb af nye stole og borde.

  

11. Valg af rengøringsfolk:  Jan, have 47 blev valgt

 

12. Flagmand: Kim, have 22 blev valgt

                                                                    

13. Vandmand: Michael, have 45 blev valgt        

 

14. El-ansvarlig: Jesper, have 23 blev valgt

 

15. Festudvalg: Susanne, have 35, - Finn & Line, have 29, - Milan, have 58, og Parlø, have 56 blev valgt.

 

16. Eventuelt

Der blev stillet spørgsmål til hvad der skal ske med de haver der gennem flere år ikke bliver brugt, og som gang på gang skal have skriftlige påbud om at ordne deres haver før der sker noget. Der blev debatteret hvorvidt foreningens vedtægter kan bruges i de tilfælde, men det menes ikke at kunne lade sig gøre. Bestyrelsen vil derfor arbejde videre på et forslag til næste generalforsamling der kan omhandle manglende brug af haver.

 

Der blev også stillet spørgsmål til hvorvidt man som havelejer kan betænke sine børn med at overtage ens have, og bestyrelsen kunne oplyse at de netop er ved at udarbejde et forslag til arveret i vedtægterne. Dette forslag vil komme med på generalforsamling 2022.

 

Der blev stillet spørgsmål til hvad bestyrelsen kiggede efter når der blev gået havevandring, og bestyrelsen kunne fortælle at de har en tjekliste med flere punkter såsom hækklipning, hækhøjde, ukrudt på stierne, oplag i haverne mv.

Det udløste en debat om at der er haver, hvor flere mente ”at der bør ske noget snart!” fordi de har stået ubebygget hen i flere år, men dette kan ingen blande sig i, blot haven bliver ordnet (hæk, ukrudt, mv.).

 

Yvonne, have 33 spurgte ind til om flere havelejere havde fået påbud om at beskære træer der generede naboer. Dette blev til en lille snak om at Lars, have 20 gennem et par år har lovet at få beskåret sit høje kirsebærtræ uden at det er sket, men som lover at det sker til efteråret, - Yvonne bad med et smil om at få det skrevet til referat.

 

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen.