Referat

Referat fra bestyrelsesmøde

D.02-07-22

 

Tilstede: Tonny, Susanne, Maria, Aase, Klaus, Kim

Afbud   : Lars

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Regnskab

Alt ok.

3. Evt. møde eller indkommende fra havelejere eller kommune

3.1 Opfølgning på eftermiddags møde med kommune

Bestyrelsen har skrevet til Nanna med spørgsmål om etablering af den udvidede p-plads, der er foreslået i den nye lokalplan. Vi vil gerne vide hvem der skal stå for udgifterne, da den nye del af p-pladsen vil komme til at ligge hvor nuværende offentlig sti rundt om p-pladsen ligger, og som givet skal genetableres. Vi vil også gerne vide om vi kan vælge at få etableret den nye del af p-pladsen nu uden at de sidste ca. 20 nye haver etableres.

Vi afventer svar fra Nanna, der holder ferie i øjeblikket.

Bestyrelsen har sendt en åben invitation til de fire politikere, der nedstemte bestyrelsens forslag til ny lokalplan, på Plan- og teknikudvalgets møde d. 7/6-22. Invitationen er givet med henblik på at vise politikerne virkeligheden i haveforeningen, og for at komme i dialog med dem om forskellen/konsekvenserne på at måle bebyggede kvadratmeter fra et luftfoto eller i bundrammen. Bestyrelsen håber at de alle tager imod invitationen.

4. Status på katte

Der holder desværre en gråstribet ”slagsbror” til i haveforeningen. Det har ikke været muligt at lokalisere hvor den kommer fra, men den ligner ikke en vildkat, så den bor muligvis i nærområdet. Hvis foreningens katte ikke lykkes med at holde den væk fra haveforeningen, vil vi forsøge at få den indfanget.

5. Status på venteliste/nye medlemmer/velkommen

Ingen nye på venteliste.

6. Indkomne punkter

6.1 Opfølgning på skriftlige advarsler

Inden mødet gik bestyrelsen en havevandring med henblik på opfølgning af de 3 haver, der har fået første skriftlige advarsel for misvedligeholdt have med tidsfrist til 2/7-22.

To af haverne har desværre ikke ordnet deres haver, så der skrives til begge havelejere med 2. skriftlige advarsel samt opsigelsesvarsel.

Den ene af haverne er desværre bestyrelsesmedlem Lars, have 20, så bestyrelsen valgte at vi pr. dags dato stopper samarbejdet med Lars i bestyrelsen. Lars er informeret om beslutningen og er indforstået med det.

Det betyder at Kim, have 22, der er suppleant, bliver bestyrelsesmedlem.

Haveudlejningen, som Lars stod for, overtages af Aase, der i forvejen sidder med ansvaret for indmeldelser og mail til ventelisten. Susanne hjælper hvis det kniber med tid til evt. fremvisning af haver.

6.2 Bestyrelsesrum

Bestyrelsen har modtaget et forslag fra en havelejer om at bestyrelsesrummet, i stedet for at det bygges sammen med toilet ved p-pladsen, bygges i forlængelse af fælleshuset.

Bestyrelsen synes at forslaget er en god idé, men vi vil i stedet gå videre med en idé fra bestyrelsen, der går ud på at have 56 inddrages til bestyrelsesrum. Der er et lille hus på grunden som sagtens kan fungere som bestyrelsesrum, og de 10.000 kr. som der er betalt for huset (med henblik på salg – se tidligere referater) kan der ikke bygges et nyt for, så det vil spare foreningen for penge at benytte det, - samt spare tid og kræfter på at bygge nyt.

Da lejeudgiften på 1657,50 om året for have 56 skal overtages af foreningen, vil bestyrelsen hurtigst muligt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling ved fælleshuset med dette ene punkt til afstemning.

6.3 Vaskemaskine

Vaskemaskinen er indkøbt og sat op i gangen mellem toiletterne i fælleshuset, - og den benyttes allerede flittigt.

Hvis man vil benytte vaskemaskinen, skal man sende en sms til Maria, have 31, samt skrive sig på listen på tavlen med tidspunkt og havenr.

For at undgå overbelastning af vores elinstallationer, må der IKKE vaskes når Tutten har åben.

En vask koster 25 kr. som betales på MobilePay box til Maria. Husk at lade lågen stå åben efter vask, så maskinen ikke bliver sur/muggen.

6.4 Opfølgning på nyt betalings anlæg til varmt vand

Tonny har indhentet tilbud på nyt betalingsanlæg til varmt vand, som vi vælger at benytte da det ligger indenfor det vedtagne budget.

Anlægget bliver sat op i slutningen af sæsonen, og info om brug og betaling sendes ud til alle havelejere.

6.5 Fællesmøde for havelejere om lokalplan

Da der skal sendes høringssvar fra haveforeningen til den nye lokalplan, inden tidsfristens udløb for høringssvar d. 18/8-22, afholder bestyrelsen et fællesmøde for alle havelejere hvor ønsker og forventninger til indholdet i den nye lokalplan, kan debatteres.

Det er super vigtigt at foreningens høringssvar bliver så grundig og omfattende som muligt, da den nye lokalplan kommer til at gælde i mange år frem, - så alle havelejere opfordres til at møde op og komme med input til høringssvaret.

Aase vil samle alle input fra mødet, samt bestyrelsens oplæg, og herefter indsende høringssvar til lokalplan.

7. Nyt fra kontaktpersoner til valgte uden for bestyrelsen

7.1 Rengøring

Der er desværre stadig nogle havelejere der ikke kan finde ud af at gøre rent efter sig selv når de har været på toilettet og overskide det hele, så der både er lort på toiletbrættet og på gulvet. Det er simpelthen for ulækkert. 

Vis nu hensyn til hinanden ved at gøre rent efter jer selv når I har været på toilettet, - og hvis I har små børn, så gå med dem på toilettet og hjælp dem med at efterlade toilettet rent til den næste bruger. 

7.2 El-ansvarlig – intet nyt

7.3 Vandmand – intet nyt

7.4 Havemand

Stig, have 14 overtager opgaven med at slå græs på fællesarealerne. Der indkøbes en ny græstrimmer så kanter ved hegn mv., også kan holdes pænt.

8. Nyt fra festudvalg

Der har stadig ikke meldt sig nogen til festudvalget.

9. Evt.

10. Faste arbejdsdage og andre vigtige datoer i 2022

Fælles arbejdsdage: Lørdag d. 10. september 2022

Husk foreningens Facebookside for køb og salg mv. – der hedder:

Lærkehøjens køb, salg og bortgivning. Susanne, have 35 er administrator.

 

Næste møde er d. 6/8-22