Referat

Referat fra bestyrelsesmøde

d. 10. maj 2020

 

Tilstede: Tonny, Lars, Susanne, Maria, Aase

 

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen valgte at holde et kort møde, med kun få punkter på dagsordenen pga situationen med Coranavirus.

 

2. Regnskab

Alt ok i regnskabet.

Der er blevet sat en ny vandvarmer op i fælleshuset, jf. godkendelse på GF 2019.

 

3. Evt. møde eller indkommende fra havelejere eller kommune

3.1 Opfølgning på ansøgning hos Kommunen.

Plan og Miljøudvalget har afholdt møde d. 5/5 2020, hvor bestyrelsens ansøgning om dispensation fra lokalplanen til ændrede tilladte bebyggede m2, har været medtaget på mødet. Det viser sig desværre at det oplæg administrationen for udvalget, har lavet til behandling på mødet, har været behæftet med en del fejl, og at bestyrelsens ansøgning er blevet tolket forkert.

Der blev vedtaget på mødet d. 5/5 at udvalget skal arbejde videre med en ny lokalplan gældende for Lærkehøjen med følgende indhold:

  • at der tillades et maksimalt bebygget areal for nyttehaverne på 15 m2 inkl. overdækket terrasse + maksimum 5 m2 drivhus.
  • at der tillades et maksimalt bebygget areal for kolonihaverne på følgende intervaller:  35 m2 for haver fra 200-299 m2, 40 m2 for haver fra 300-399 m2, 50 m2 for haver fra 400 m2. Alle intervaller er inkl. overdækket terrasse, men + evt. 10 m2 drivhus.

Bestyrelsen har naturligvis indgivet en indsigelse både til administrationen og til Plan og Miljøudvalget, vedr. de ukorrekte oplysninger fra administrationens side, der har ligget til grund for vedtagelsen af Plan og Miljøudvalget beslutning, da ovenstående forslag vil ramme næsten alle haver i foreningen hårdt, idet der i de fleste haver er bygget terrasser, så det samlede bebyggede areal allerede overstiger det tilladte udspil til ny lokalplan.

Bestyrelsen har fået svar fra formanden fra Plan og Miljøudvalget, som har lovet os at bestyrelsen vil blive kontaktet, og taget med på råd inden den endelige lokalplan skal vedtages.

Bestyrelsen følger sagen tæt.

 

3.2 Åbning af toiletter og bad i fælleshuset

På baggrund af de seneste udmeldinger fra Sundhedsmyndighederne, har bestyrelsen besluttet at det igen er forsvarligt at åbne for adgang til toiletter og bad i fælleshuset.

Charlotte fra have 11 har påtaget sig den store opgave med at gøre rent på toiletterne hver dag, og dette vil fremover ske om eftermiddagen ca. kl. 14.00

Bestyrelsen henstiller til at ALLE hjælper med at holde toiletterne pæne, og at det er hver persons PLIGT at gøre rent efter sig selv ved brug af toilet og bad.

Desuden SKAL MAN SELV MEDBRINGE TOILETPAPIR OG HÅNDSPRIT, og der SKAL RENGØRES OG SPRITTES AF EFTER BRUG.

Børn under 12 år SKAL ledsages af voksne ved brug af toilettet og bad.

Hvis der igen opstår gentagne situationer som sidste år, med overpissede og overskidte toiletter, bliver der omgående lukket for fælleshuset igen.

HVIS MAN ER SYG, HAR FEBER ELLER ANDRE TEGN PÅ SYMPTOMER FOR CORANASMITTE, MÅ TOILETTER OG BAD IKKE BENYTTES FØR 48 TIMER EFTER MAN IGEN ER RASK.

Bestyrelsen opfordrer også kraftigt til at myndighedernes henstillinger mht. afstand til hinanden overholdes.

 

4. Status på katte

Da vi desværre ikke har Kissers hjælp længere til overvågning, indfangning og neutralisering af katte, er det vigtigt at alle holder øje med om der pludselig er ”nye” katte på foreningens område, og melder det til bestyrelsen, så vi kan nå at tage forholdsregler inden der kommer killinger.

Det kan derfor ikke siges tydeligt nok hvor vigtigt det er, at der ikke er muligheder i haverne hvor kattene kan kravle i ly og føde. Sørg for at der ikke er adgang under jeres huse i haverne, eller stabler af materialer eller andet hvor kattene kan krybe under.

 

5. Status på venteliste/nye medlemmer/velkommen

Der er i øjeblikket 6 haver til salg i foreningen, og de har alle været tilbudt til ventelisten.

 

6.  Indkomne punkter

6.1 Fælles arbejdsdag d. 30. maj 2020

Da vi endnu ikke ved om forbuddet mod forsamlinger over 10 personer stadig er gældende til den tid, har bestyrelsen besluttet at der arrangeres en mindre udgave af arbejdsdagen, hvor der arbejdes i små grupper fordelt på området, og at der desværre ikke kan afsluttes som sædvanligt med grill og hygge på fællespladsen.

Opgaverne sendes ud i en mail til alle havelejere, og bindende tilmelding er nødvendig for at vi kan tilrettelægge opgaverne og antallet af personer på området.

 

7. Eventuelt

Den årlige sommerfest må desværre aflyses, ligesom så mange andre gode arrangementer rundt omkring i landet pga. risikoen for coranasmitte, men festudvalget arbejder på, at der eventuelt kan afholdes et mindre grillarrangement på fællespladsen i løbet af sommeren. Det vil blive meldt ud på mail og på hjemmesiden.