Referat

Referat af generalforsamling d. 18/3-18

 

 

1. Valg af dirigent.

Hanne fra have 46 er valgt.

 

2. Valg af referent.

Jannie fra have 15 er valgt.

 

3. Valg af stemmetællere.

Lisbeth fra have 13 og Heidi fra have 18 er valgt.

 

4. Formandens beretning.

Beretningen er godkendt af generalforsamlingen og er vedlagt referatet.

 

5. Fremlæggelse af regnskab.

Ole fremlagde regnskabet og fremhævede, at der var en stor indtægt for vand, som vedrørte en forkert måleraflæsning og var fra før Ole´s tid som kasserer. Han var i tvivl om at det var helt sikkert, at foreningen kunne beholde beløbet. Med hensyn til el, sagde Ole at der først er indtægt i elregnskabet, når betalingen faktisk er sket.

Ole gjorde opmærksom på, at der var 25% dvs.16 haver, som ikke havde betalt leje/kontingent for 2018 til tiden den 15. februar og ved generalforsamlingens afholdelse en enkelt have!

Der blev af den tidligere kasserer Aase have 5 stillet en del spørgsmål, og især om bankbeholdningen nu virkelig var rigtig pr. 31.12.2017. Ole svarede ja til at bankbeholdningen var rigtig, og i øvrigt var revisorerne blevet gjort opmærksom på at tjekke netop denne del af regnskabet. 

Indsigelse fra Tonny & Aase, have 5: Der blev ikke nævnt på generalforsamlingen at revisorerne var blevet gjort opmærksomme på at tjekke netop denne del af regnskabet, så sætningen bedes fjernet.

 

6. Fremlæggelse af budget 2018 (Nyt budget 2018 er vedhæftet, bilag 2).

Der blev fremlagt et budget fra bestyrelsen med et punkt der hed: bistand 25.000 kr. dette budget blev nedstemt efter debat i forsamlingen.

Efter en pause blev der fremlagt et nyt budget med to punkter der hedder: bistand 10.000 kr. Afskrivning af tilgodehavender: 15.000 kr. Så ved manglende betaling fra lejere, vil det blive udgiftsført som tilgodehavende. Hvis der så sker betaling efterfølgende, vil det komme ind i regnskabet i det år indbetalingen sker og som en indtægt.

Budgettet blev derefter godkendt

Indsigelse fra Tonny & Aase, have 5: Der mangler at står i referatet, at der blev udtrykt stor bekymring fra salen vedr. præcis hvad ordet ”bistand” indeholdt. Formanden fortalte at det var tænkt som rådgivningsbistand ved ansøgninger til kommunen om udvidet areal, og desuden rådgivningsbistand fra eksempelvis Kolonihaveforbundet.

Det bør desuden præciseres i referatet at bistand ikke kan dække evt. udgifter ifm. opsigelser af havelejere jf. foreningens vedtægter §24, hvilket også blev fremhævet på generalforsamlingen.

Indsigelse fra Tonny & Aase, have 5: Foreningens regnskabsår skal ifølge vedtægterne følge kalenderåret, og derfor skal haveleje betales i indeværende år, - også selvom der evt. er lavet en aftale med kassereren om delbetaling. Derfor kan der ikke afskrives på havelejen.

Hvis en havelejer skylder for el, blev der fra salen orienteret om at ifølge El regulativet, kan der efter udsendelse af rykkerskrivelse, og ved stadig manglende betaling slukkes for strømmen. Dette bør gøres før en gæld til haveforeningen løber løbsk.  

 

7. Valg af bestyrelse 2018.

Formand: Jesper fra have 15 er valgt (2 år)

Bestyrelsesmedlem for 2 år: Lisbeth fra have 13 er valgt.

Bestyrelsesmedlem for 1 år: Lars fra have 20 er valgt. (Overtager Jespers tidligere post som var på valg i 2017, derfor sidder han Jespers periode ud).

Suppleant for 1 år: Maria fra have 44 er valgt.

Suppleant for 1 år: Birgitte fra have 25 er valgt.

Revisor 1 for 2 år: Dorthe fra have 25.

Revisor 2 for 1 år: Aase fra have 5.

 

Flg. bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg i år:

Kasserer: Ole fra have 57.

Bestyrelsesmedlem: Jannie fra have 15.

Der var kampvalg om formandsposten mellem Jesper have 15 og Lisbeth have 13. Jesper blev valgt ind med stort flertal af de afgivende stemmer (26/9, 1 blank og 4 ugyldige).

 

8. Beslutninger på generalforsamlingen 2017.

Opfølgning på beslutninger fra generalforsamlingen 2017. Alle var enige om at forsætte med disse (Græs på første meter og 2 arbejdsdage).

 

9. Forslag fra bestyrelsen.

A: Forslag gebyr på kr. 200 per år, for de havelejere som ikke har en mail til kommunikation. – Forslaget er nedstemt.

 

B: Forslag ændring af regler ved salg, så prisen er lige for alle på venteliste.

Forslaget er vedtaget.

 

C: Forslag ændring af regler ved ophævelse af lejemål ved gæld til foreningen Lærkehøjen. – Forslaget er vedtaget.

 

10. Forslag modtaget.

D: Forslag vedr. foreningens vedtægter: (Fra have nr. 5 - Tonny & Aase Overgaard)

Foreslås tilføjet:

§13a

For de havelejere der har indlagt el udsendes opkrævning for forbrug + acontobeløb

jvf. el-regulativ til betaling d. 1. april.

(Efter rettelse af april til maj) – Forslaget er vedtaget.

Indsigelse fra Tonny & Aase, have 5: Efter gennemlæsning af foreningens El regulativ, hvor der står skrevet at betaling skal ske 1. april indeværende år, kan forslaget ikke ændres på generalforsamlingen til beslutning for 1. maj, da det ikke var selve El regulativet der var til afstemning, men en tilføjelse til vedtægterne af betaling jf. El regulativet.

Forslaget fastholdes derfor med betaling 1. april jf. El regulativet.

 

E: Forslag vedr. foreningens ordensregler: (Fra have nr. 5 - Tonny & Aase Overgaard)

Forslag om ændring af §1

Ӥ1

Brugen af en have skal ske i overensstemmelse med:

Foreningens Vedtægter

Nærværende Ordensregler

Haveloddens Lejekontrakt

Alle tre dokumenter er godkendt af foreningens generalforsamling”

 

Foreslås tilføjet:

Foreningens el-regulativ

Alle fire dokumenter er godkendt af foreningens generalforsamling.

– Forslaget er vedtaget.

 

F: Forslag vedr. foreningens el-regulativ: (Fra have nr. 5 - Tonny & Aase Overgaard)

Under afsnittet ”Betaling af forbrug”

Foreslås tilføjet:

Årlig oversigt over forbrug samt evt. aconto indestående udsendes til alle havelejere

senest 1. april uagtet om der skal opkræves. – Forslaget er vedtaget.

 

G: Brug af motor-hækkeklipper skrives i ordensreglerne: (Fra have nr. 35 - Klaus og Susanne have 35)

Nyt:

§6

Hækkene, plantede af kommunen som hegn og skel om haverne, må ikke fjernes eller erstattes af anden adskillelse.

* Det påhviler lejeren at klippe hækkene og holde dem fri for ukrudt.

* Hække, der ikke grænser op til nabohaver, klippes af lejeren på begge sider.

* Hæk højden må ikke overstig 1,8 m

* Hækkene skal klippes mindst 2 gange om året, første gang inden d. 1. juni, anden gang inden sæsonens afslutning. Der må bruges motor-hækkeklipper sidste søndag i juni og september.

* I tilfælde af ynglende fugle i hækken, må den første klipning (ca. 1½ til hver side af reden) gerne udsættes indtil det sidste kuld er fløjet.

Samt tilføjes i:

§12

At sidste søndag i juli og september må der bruges motorhækkeklipper.

(Efter rettelse af juli til juni) – Forslaget er vedtaget.

 

H: Genåbning af vandet til fælles toilet ved p-pladsen i vinterhalvåret. (Fra have nr. 58 - Milan og Lene Otasevic)

– Forslaget er vedtaget.

 

I: Rettelse i noget skrift i vedtægterne. (Fra have nr. 15 - Jesper Jacobsen)

NYT:

§4

Kontingentet (på 800 kr. i 2018) er ens for alle haver, idet de totale

driftsomkostninger evalueres af bestyrelsen og opkræves med et beløb der er

ligeligt fordelt over samtlige haver. – Forslaget er nedstemt.

 

J: Oprettelse af opsparing til etablering af gyngestativ og rutsjebane. (Fra have nr. 15 - Jesper Jacobsen)

Til det voksende antal børn. Der kunne henstilles x.xxx kr. i regnskaber hvert år indtil der er opsparet ca.: xx.xxx kr. til indkøb af underlag og stativ.

– Forslaget er nedstemt.

 

11. Valg af:

Rengøring: Henrik og Lisbeth fra have 13 (forsætter).

Flagmand: Kim fra have 22 (forsætter).

Havemand: Jørgen fra have 42 (forsætter), Jesper fra have 15 (ny).

Vandmand: Vagn fra have 9 (forsætter).

El-ansvarlig: Jesper fra have 23 (ny).

 

12. Festudvalg:

Der står pt. ca. 7.000 kr. på en konto til dette formål. Der er ingen valgt til

festudvalget – vi modtager gerne forslag ud over 30 års jubilæumsfest.

 

13. Eventuelt:

Da størstedelen af forsamlingen var gået blev dette punkt ikke behandlet. Dette punkt indeholdt bl.a. Input og ideer til jubilæumsfesten og info vedr. verserende sag med havelejer.

Indsigelse fra Tonny & Aase, have 5: Der bør stå i referatet at ordstyrer Hanne Jensen selv ”lukkede” mødet efter punkt 12 på trods af, at bestyrelsen havde lovet en orientering om den verserende sag mod have 43.

Bestyrelsen havde selv neddæmpet diskussionen om have 43 tidligere på mødet, ved at love at orientere om sagen under punktet ”Evt.” hvilket således aldrig skete.

 

--------------

Efter valg af dirigent brød Lisbeth have 13 ind og læste tre punkter op, hvor Lisbeth have 13 og Lis have 10, sagde der var tre punkter, som var kritiske for bestyrelsen (disse 3 punkter, er vedhæftet som tillæg til referatet, og udsendt sammen med referatet).

Bestyrelsen bad om tid til alene at se på og drøfte disse 3 punkter. Bestyrelsen sagde, at der på indkaldelsen var sket en datofejl for, hvornår forslag skulle være modtaget. Men alle forslag modtaget inden for den rigtige frist 11. marts var medtaget. Forsamlingen blev spurgt, om de sad med nogle forslag, som ikke var med på dagsordenen. Ingen havde forslag udover dem, som var på dagsordenen. Bestyrelsen sagde, at regnskabet var fuldt underskrevet af alle i bestyrelsen og af revisorerne, Lisbeth have 13 og Lis have 10, og at der var kun en datering, 13.2.2018, som stod over alle underskrifterne. Bestyrelsen sagde, at revisionen havde givet en blank revisionspåtegning, og det var enhvers og også revisorers ansvar, selv at skrive en anden dato for underskrift, hvis det fandtes nødvendigt.

Dernæst bad bestyrelsen alle deltagere på generalforsamlingen om tilkendegivelse af, om generalforsamlingen skulle fortsætte med den nuværende bestyrelse som ansvarlig. Dette var der meget klart flertal for. Bestyrelsen tog med ovennævnte kommentarer derfor de 3 punkter til efterretning. Derefter fortsatte generalforsamlingen og fulgte derfra den til tiden udsendte dagsorden for generalforsamlingen.

Der kom et brev vedr. ugyldig indkaldelse først på generalforsamlingen, dette blev debatteret, forklaret og bestyrelsen tog det til efterretning (Se bilag 3).