Referat

Referat fra Generalforsamling

 Søndag d.  6. september 2020

”Lærkehøjhallen” på fællespladsen i haveforeningen

 

1. Valg af dirigent

Djamilla fra have 6 tilbød sig, men hun gjorde opmærksom på at hun ikke havde prøvet før, så folk måtte lige bære over med hende.

Djamilla blev valgt, og klarede opgaven flot.

Der var mødt 29 haver op, samt 7 fuldmagter.

                     

2. Valg af referent

Bestyrelsen pegede på Aase h. 5, som modtog opgaven.

 

3. Valg af stemmetællere

Milan h. 58, Charlotte h. 11 og Yvonne h. 33 blev valgt.

 

4. Formandens beretning

Beretningen blev godkendt efter en lille debat om bestyrelsens dispensationsansøgning til kommunen. Vilkårene og det videre arbejde med kommunen beskrives under punkt. 8 A.

 

5. Fremlæggelse af regnskab

Kassereren redegjorde for regnskabet hvor flere punkter blev uddybet, - bl.a. udgifter og indtægter til el og vand, da det har vist sig at tidligere kasserer har været direkte årsag til at foreningen har fået en stor ekstraregning for vand pga. manglende indberetning og ændring i foreningens aftaler, så påmindelser og opkrævninger gik til hans private mail. Der blev desuden uddybet de store udsving der forekommer i udgiften og indtægten for el-forbrug.

Hanne h. 46 havde ved fuldmagt givet indsigelse til udgiften for forlig med have 57, da hun mener at det skulle have været oppe til vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.

Aase forklarede at der på GF i 2019 var stillet forslag fra bestyrelsen til bygning af skur, hvilket blev nedstemt, men beløbet på de 17.000 kr. blev fastholdt af generalforsamlingen i budgettet til bistand, da der endnu ikke var afklaring på om have 57 ville gå videre med en retssag om daværende tvist, så derfor kan betalingen af forliget forsvares.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

6. Fremlæggelse af budget 2020

I budgettet for 2020 havde bestyrelsen sat 15.000 kr. af til projektet med bygning af nyt skur, men Hanne h. 46 havde ved fuldmagt foreslået at budgettet først skulle vedtages efter afstemning om tilladelse til bygning af skuret. Da bestyrelsen desværre havde glemt at få forslaget om bygning af skur med i de udsendte forslag, blev forsamlingen enige om at budgettet kunne vedtages hvis udgiften til skuret blev fjernet. Forslaget om bygning af skur bliver således taget med som forslag til GF 2021.

 

7. Valg af bestyrelse 2020

Formand: Tonny, have 5 blev genvalgt for 2 år

Bestyrelsesmedlem: Susanne, have 35 blev genvalgt for 2 år.

                                                                    

1. suppleant for 1 år: Henning h. 34 blev valgt.

2. suppleant for 1 år: Klaus h. 35 blev valgt.

 

Revisor for 2 år: Henrik h. 1 blev valgt.

Revisor suppleant for 1 år: Iben h. 19 blev valgt.

 

8. Orientering om dispensationsansøgning hos kommunen og evt. åbne sager

A: Tonny redegjorde for status for bestyrelsens dispensationsansøgning hos kommunen, hvor der er ansøgt om dispensation fra lokalplanen til at udvide bebyggelsesareal fra nuværende 30 m2 inkl. skur for kolonihaverne, til max 45 m2 + max 10 m2 overdækket terrasse. Der er yderligere ansøgt om at udvide bebyggelsesareal for nyttehaverne fra nuværende 10 m2, til max 15 m2. Derudover er der ansøgt om tilladelse til opstilling af drivhus på 10 m2 for kolonihaverne og 5 m2 for nyttehaverne.

Vores ansøgning er blevet afvist i kommunens administration, der har meldt tilbage, at der ikke kan gives dispensation jf. lokalplanen for et helt område, men at hver have skulle behandles som en selvstændig sag. På et udvalgsmøde i Plan- og Miljøudvalget i maj 2020, er det blevet besluttet at der skal udarbejdes en ny lokalplan for haveforeningen.

Administrationen har sendt et forslag til Plan- og Miljøudvalget for ny lokalplan, der i fremlægningen af forholdene i foreningen, desværre var behæftet med mange fejl og ukorrektheder, så bestyrelsen har indgivet en indsigelse til disse oplysninger.

Bestyrelsen har haft møde med Jørgen Bech, der er formand for Plan- og Miljøudvalget og han er blevet vist rundt i foreningen, for ved selvsyn at se hvilke ukorrektheder der er i administrationens fremstilling.

Bestyrelsen har også været i dialog med byplanlægger omkring vores indsigelse, som kunne fortælle at kommunen lægger op til et samarbejde med bestyrelsen, så udarbejdelsen af ny lokalplan for området bliver bedst mulig for alle parter.

 

B: Bestyrelsen orienterede om nye opdaterede lejekontrakter for alle medlemmer. Dette skyldes at der i de gamle lejekontrakter bl.a. står at man hæfter for en nøgle til fælleshuset, ukorrekt pris på indmeldelse til venteliste, samt at bestyrelsen har tilføjet vilkår for havelejer om betaling af el hvis der er indlagt el i haven.

Birgit, have 38 orienterede bestyrelsen om at det ikke er tilladt at lave nye opdaterede lejekontrakter til eksisterende lejekontrakter, men at der i stedet kan skrives et tillæg til lejekontrakten om de opdaterede vilkår. Bestyrelsen takkede for informationen og vil selvfølgelig følge det gode råd.

 

9. Forslag fra bestyrelsen

 

A: Ændringsforslag af tekst ordensregler §11:

”Bommen/kæden skal låses ved hver passage.

Bommen/kæden aflåses med bestyrelsens vinternøgle fra 1. november til 1. april. ”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

B: Ændringsforslag af tekst til ordensregler §18:

”Afbrænding i kolonihaveforeningen, herunder afbrænding i tønder og af Sankthansbål er forbudt jf. miljøministeriets bekendtgørelse af 13.1.2010.

Afbrænding i små bålfade er dog tilladt efter gældende regler fra Frederikssund-Halsnæs beredskab.”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

 

C: Tilføjelse til ordensregler § 2, nyt punkt 6 vedr. byggeri:

”Kolonihavehuse må ikke have vinduer i gavlen ved hems, eller vinduer i taget ved skrå tage. Desuden må vinduers øverste kant ikke placeres højere end 2,5 m. fra gulv. ”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, dog med følgende tilføjelse:

”I gavlen må der dog installeres vinduer eller anden udluftning med faste skodder der hindrer udsyn.”

 

D: Forslag om tilføjelse til ordensregler § 3, nyt afsnit 4:

”Hver havelod skal have en postkasse på havelågen til interne beskeder i havesæsonen, såsom skrivelser fra bestyrelsen eller invitationer fra festudvalg.

Det understreges at det ikke er tilladt med folkeregisteradresse, ej heller kun i havesæsonen.”

Forslaget blev nedstemt med 7 for og 29 imod.

 

E: Tilføjelse til ordensregler ny § 21 om brug af fællesarealet:

Bestyrelsen havde lagt op til at den fremtidige brug af fællesarealet og ”Lærkehøjhallen”, skulle besluttes på Generalforsamlingen, da flere havelejere i løbet af sæsonen har spurgt om lov til at bruge området til lån til private fester.

Spørgsmålet udledte en stor debat, hvor bl.a. Milan, have 58, ikke mente at det var rimeligt at haverne i den inderste kreds mod fællespladsen skulle være generet af ugentlige fester fra havelejere hvis pladsen kunne lånes til fester.

De fleste fremmødte havelejere tilsluttede sig forslag fra Klaus, have 35, der mente at ”Lærkehøjhallen” kun skulle benyttes til foreningens fællesarrangementer, så slid på terrassen bliver minimal, da der kun er os selv til at betale for renovering.

Der blev stillet spørgsmål til om havelejere så måtte bruge fællesarealet til leg og boldspil, hvilket alle syntes var rimeligt, også selv om det indebar gæster fra haverne, blot det ikke udviklede sig til at ligne en fest med musik og druk.

Efter en lang debat enedes generalforsamlingen om at Aase skulle lave et udkast til ny §21 i ordensreglerne om regler for brug af fællespladsen og ”Lærkehøjhallen”, der kan endeligt vedtages på GF 2021.

 

F: Sletning af vedtægter § 35 A vedr. urafstemning

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

G: Forslag om tilføjelse til vedtægter § 6, nyt afsnit 3:

”Lejer har pligt til omgående at meddele kassereren om adresseændring, senest 2 uger efter ændringen er sket. Såfremt dette ikke overholdes, opkræves et gebyr på 500 kr.”

Forslaget ved enstemmigt vedtaget.

 

H: Tilføjelse til vedtægter § 6, nyt afsnit 4:

”I tilfælde af flytning i bolig så lejer ikke længere opfylder ovenstående krav, skal haven sættes til videreudlejning/salg senest 30 dage efter flytning.”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

I: Forslag om tilføjelse til vedtægter § 23, nyt afsnit:

”Bestyrelsen har ret til at indstille til generalforsamlingens/ ekstraordinære generalforsamlings afgørelse at et medlem kan ekskluderes, hvis medlemmet eller dennes husstand direkte eller indirekte handler til skade for foreningen, modarbejder foreningens formål eller udviser sådan en adfærd, at det er til væsentlig gene for foreningens medlemmer. ”

Forslaget udløste en livlig debat om for eller imod brugen af sådan en ny paragraf.

Bestyrelsen forklarede deres forslag med at den stigende tendens der har været de senere år, hvor bestyrelsen har skulle bruge tid og kræfter på at svare på advokatbreve fra havelejere, der af den ene eller anden grund har følt sig uretfærdigt behandlet i foreningen, vil en sådan paragraf i sidste ende kunne benyttes, så bestyrelsen ikke sidder alene med opgaven og beslutning om en enkelt havelejer skal ekskluderes.

Efter en lang debat blev forslaget sat til afstemning, og blev vedtaget med 28 for og 8 imod.

 

J: Forhøjelse af kontingent med 100 kr. pr. have pr. 1/1 2021

Forlaget blev vedtaget med 33 stemmer for og 3 imod.

 

K: Skal ølskuret nedlægges?

Bestyrelsen har fået en del henvendelser fra havelejere, der har spurgt om ølskuret stadig har sin berettigelse i haveforeningen i dets nuværende form og brug, og har derfor lagt det op til beslutning på generalforsamling.

Spørgsmålet udløste en livlig debat bl.a. om ølskurets start, hvor Malene, have 1, fortalte at hendes far kun holdt åbent i bestemte tidsrum for havelejerne.

Flere havelejere kommenterede at de følte sig generet af, at ølskurets brugere har siddet foran skuret på p-pladsen, så fulde folk har været det første man så når man kom ind på p-pladsen. Flere kommenterede også at ølskuret fremstår ulækkert og lugter af kattetis, samt flere havelejere fortalte at de ikke bryder sig om at bruge toilettet på p-pladsen pga. gene fra ølskurets gæster.

Den store bestand af katte omkring ølskuret og have 22 var også et stort emne i debatten, og flere havelejere fortalte om ødelagte hynder, havemøbler mv. pga. kattetis fra områdets katte.

Spørgsmålet om hvorvidt ølskuret skal nedlægges blev efter en lang debat sendt til afstemning, og blev vedtaget med 34 stemmer for og 2 imod.

Kim, have 22, orienteres derfor i en skrivelse fra bestyrelsen at han har 3 mdr. til at rydde ølskuret for ting, da det skal nedlægges.

Generalforsamlingen besluttede at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt inden udgangen af sæson 2020, hvor der skal besluttes hvad der skal ske med de katte der holder til ved ølskuret og i have 22.

Generalforsamlingen besluttede også at der skal etableres et nyt toilethus på p-pladsen i stedet for det nuværende, og at det fremover skal være aflåst så det kun kan benyttes af havelejerne.

 

Indkomne forslag fra havelejere:

 

L: Forslag fra Jim Andersen & Djamilla Bundgaard, have 6 vedr. ordensregler § 2

Opsamling fra Ekstraordinær generalforsamling d. 27/7 2019

”Ændring af byggehøjden fra 3,50 m til 4,00 m”

Aase h. 5 forklarede at bestyrelsen i det fremtidige arbejde med en ny lokalplan for området vil indarbejde den byggehøjde, der besluttes på generalforsamling, i ny lokalplan så vedtægter og lokalplan fremover stemmer overens. Bestyrelsen foreslår derfor at byggehøjde kunne ændres fra nuværende 3,50 m til 3,70 da det vil tilgodese flere havelejere i foreningen. Hvis byggehøjden bliver vedtaget i ny lokalplan, vil den blive svær at ændre. Forsamlingen blev derfor enige om at der skulle stemmes om begge de foreslåede højder på 3,70 m og 4,00 m, og at det samtidig skal præciseres hvor højden måles (terræn, bundramme, sokkel).

Jf. vedledningen til kommunerne til de nye regler for kolonihaver pr. 2013 er det præciseret at højden måles fra terræn, så det må foreningen rette ind efter.

Afstemning om ændring af byggehøjden fra nuværende 3,50 m til 4,00 blev nedstemt med 6 for og 30 imod.

Afstemning om ændring af byggehøjden fra nuværende 3,50 m til 3,70 blev vedtaget med 35 stemmer for og 1 imod.

 

M: Forslag fra Lilian & Robert, have 32 om ensrettet kørsel på stierne

Forslaget blev nedstemt med 15 for og 21 imod.

 

N: Forslag fra Lilian & Robert, have 32 om obligatoriske røgalarmer i husene

Forslaget blev vedtaget med 21 stemmer for og 15 imod.

 

O: Forslag fra Christen, have 31 om vedtægtsændring vedr. advarsler/opsigelse

”Foreningens vedtægter mangler konsekvens i forbindelse med antal givne skriftlige advarsler.

Hvor mange skriftlige advarsler skal der gives til en havelejer, før der iværksættes en opsigelse?

Jeg foreslår at der laves en vedtægtsændring hvori det beskrives præcis hvor mange skriftlige advarsler en havelejer kan eller skal modtage før en opsigelse.”

Forslaget udløste en livlig debat idet der var uenighed om der skulle gives mundtlige, skriftlige eller 2 advarsler og en opsigelse, eller 3 advarsler og en opsigelse.

Der var også spørgsmål om hvorvidt en advarsel blev nulstillet med udgangen af sæsonen, og om de påmindelser, der bliver givet fra bestyrelsen i forbindelse med havevandring, tæller som en advarsel.

Generalforsamlingen besluttede at en opsigelse kan komme på tale hvis der er givet 2 skriftlige advarsler for samme forseelse inden for samme sæson. Tidsrummet imellem advarslerne kan ikke fastsættes, da det er afhængigt af overtrædelsen, men skal gives med rimelighed og mulighed for havelejeren for at rette op på forseelsen.

Nyt afsnit 2 i vedtægterne § 23 tilføjes:

”Opsigelse af lejemålet ved overtrædelse af gældende bestemmelser anført i henholdsvis lejekontrakt, vedtægter og ordensregler, kan gives efter 2 skriftlige advarsler med rimeligt tidsrum imellem for samme forseelse inden for samme sæson.”

Forslaget blev vedtaget med 35 stemmer for og 1 imod.

 

P: Forslag fra Aase, have 5 om eltilslutning til nedsat pris for haver uden el

Forslaget blev nedstemt med 4 stemmer for og 32 imod.

 

10. Valg af rengøringsfolk: Udsættes til valg på GF 2021, men Charlotte, have 11 fik stor ros for at have passet rengøringen det meste af sæsonen.

 

11. Flagmand: Kim h. 22 har fungeret som flagmand uden valg i sæsonen.

 

12. Vandmand: Michael, have 45 blev valgt.

 

13. El-ansvarlig: Jesper, have 23 blev genvalgt.

 

14. Festudvalg: Susanne, have 35 blev genvalgt, Mariane, have 22 og Finn, have 29 blev valgt.

 

15. Eventuelt

Iben, have 19, bad om ordet med et ønske om, at på baggrund af den øgede fokus i medierne vedrørende overnatning i kolonihaverne, at bestyrelsen mindede de få havelejere der tidligere har brugt haverne til vinterovernatning, om at stoppe med dette.

Bestyrelsen kan dog orientere om at der i referat fra d. 2. august 2020 er meldt ud til alle havelejere, at hvis der observeres vinterovernatning, vil en opsigelse blive iværksat.

Iben, have 19 ønskede også at opfordre til at alle de havelejere der har deres katte med i haverne, også sørger for at tage dem med hjem når sæsonen er slut.

Bestyrelsen orienterede om at den kommende arbejdsdag der er fastlagt i ordensreglerne til afholdelse den anden weekend i september, desværre ikke kan afholdes da ingen af bestyrelsens medlemmer har mulighed for at deltage.

 

Arbejdsdagen afholdes i stedet Lørdag d. 31. oktober kl. 10.00, hvor der samtidig lukkes for vandet, og vi siger farvel og tak for sæson 2020.

 

Formanden afsluttede mødet med at sige tak for god ro og orden til årets generalforsamling, der for første gang blev afholdt i ”Lærkehøjhallen”.