Referat

Referat fra generalforsamling

Søndag d. 31/3 2019

på Pedersholm

 

 

33 haver repræsenteret.

  

1. Valg af dirigent:  Kim, have 22 valgt.

 

2. Valg af referent: Iben, have 19 valgt.

 

3. Valg af stemmetællere: Lisbeth, have 13, Lene, have 58, Lene, have 7 og Madsen, have 34.

 

4. Formandens beretning:

Vedlagt. Formandens beretning godkendt.

 

5. Fremlæggelse af regnskab:

Aase, kasserer, informerer at der er et lille overskud, trods store poster.

El-aftale er blevet ændret til en erhvervsaftale nu og er tilknyttet vores CVR - nummer, og fordelen er bl.a. at der kommer en månedlig opgørelse fra leverandør så forbruget følges tættere.

Aase forklarede at flere af de store udgiftsposter skyldes at tidligere kasserer har overført beløb fra regnskabet i 2017, så de derved kom til at se større ud end de ville have været, hvis der var bogført korrekt inden for regnskabsåret.

Der kom derefter spørgsmål fra have 57 om der konsekvent var opkrævet gebyr på ikke-deltagelse ved arbejdsweekend, og Aase lovede at der kommer oversigt ud med hvilke haver der er blevet opkrævet gebyr.

Derefter blev det diskuteret om det rimelige af betaling af have 43`s advokatregning. Ole, have 57, ville gerne have ført til referat, at han ikke mener at bestyrelsen overholder vedtægterne, hvorved en snak om gammel bestyrelse opstod, men den blev stoppet af dirigent og bestyrelse.

Der var ligeledes et spørgsmål om el-udgiften fra Jytte, have 50, der gik på differencen mellem indtægter og udgifter, som Aase forklarede.

Regnskab 2018 blev godkendt.

 

6. Fremlæggelse af budget:

Forslag om at pkt. 6, budget flyttes til efter indkomne forslag blev behandlet.

Det blev godkendt at behandling af budget flyttes.

 

7. Valg af bestyrelse:

Kasserer: Aase have 5, genvalgt.

Bestyrelsesmedlem for 2 år: Lars, have 20, genvalgt.

Bestyrelsesmedlem for 2 år: Iben, have 19, valgt.

Suppleant for 1 år: Maria, have 44 valgt

Suppleant for 1 år: Malene, have 1, valgt.

Revisorsuppleant for 1 år: Lisbeth, have 13, valgt.

Ført til referat er, at ved afstemninger i bestyrelsen overføres Aases stemmeret, som aftalt til 1. suppleant, Maria.

 

8. Orientering om dispensationsansøgning hos kommunen og evt. åbne sager.

Fremlæggelse af ansøgning og begrundelse for ansøgning fremført af Iben, have 19.

Snak og diskussion om tidligere formands anmeldelse af foreningen og spøjse ansøgning, samt alvoren i, at kommunen i den grad kigger os over skuldrene nu, og en opfordring om, at overholde vedtægter til punkt og prikke, så vi ikke udsætter vores forening for lukketrusler fra kommunens side. Alle havelejere får en kopi af bestyrelsens ansøgning til kommunen.

Der blev igen lagt vægt på at tegninger af enhver nybygning/tilbygning på haveloddet, først skal omkring bestyrelsen til behandling og derefter gives evt. byggetilladelse, hvis alle vedtægter overholdes. Både dem i lokalplanen, samt dem i Lærkehøjens vedtægter.

 

9. Forslag fra både bestyrelsen og havelejere.

Omrokering af praktiske hensyn af forslagsrække, godkendt af forsamlingen.

 

K. Forslag fra Hanne, have 46, angående ansøgning vedr. bebyggelsesgrad.

Forslaget frafaldes af Hanne, da bestyrelsen er i gang.

 

L. Forslag fra Hanne, have 46, angående ændringer i vedtægter.

§ 4, tilføjelse vedr. haveleje - Vedtaget.

§ 8, første sætning ændres - Vedtaget.

§ 23, konsekvensrettelse - Vedtaget.

§ 35, vedr. fuldmagt - Vedtaget med ændring.

Hanne havde ud over forslag, grammatiske rettelser til vedtægterne, som blev vedtaget.

 

M. Forslag fra Vibeke Gaardsted, have 57 vedr. vedtægter om venteliste

Ole, have 57 begrundede forslaget med at fremvise og henvise til en folder om de nye kolonihaveregler hvori han mente, at det klart blev beskrevet at det var et lovkrav jf. Kolonihaveloven, at venteliste skulle være offentlige.

Aase orienterer tilbage at hun har nærlæst både Kolonihaveloven samt den folder som Ole fremviser, og orientere forsamlingen om at det kun er en vejledning til reglerne i loven.

Det blev oplyst at vejledningen ikke var bindende for os, da vores forening blev dannet i 1988, og at reglerne i vejledningen kun er bindende for foreninger dannet efter 1. juli 2014.

Der blev fra forsamlingen anerkendt, efter oplæsning fra vejledningen, at forslaget om offentlige ventelister ikke var ønskværdigt. Efter et stort flertal til nej-siden, blev forslaget nedstemt.

 

N. Forslag fra Vibeke, have 57, om foreningen skal betale Vibekes advokatudgift.

Vibeke orienterede om hele sagen fra have 57´s synspunkt. Det afledte en stor diskussion for og imod. Bestyrelsen havde i forbindelse med forslaget udsendt hele korrespondancen i sagen mellem Vibekes advokat og bestyrelsen, så alle havelejere var orienteret inden afstemning.

Vibeke oplyste på generalforsamlingen at hun havde følt det nødvendigt at gå til advokat pga. at bestyrelsen, i forbindelse med salg af hendes have krævede pant i huset. Bestyrelsen oplyste at pant var til dækning af regning fra have 43´s advokat, som Vibekes mand Ole, i sin egenskab af kasserer i perioden marts 2017 til maj 2018 var med til at påføre foreningen.

Bestyrelsen frafalder dog kravet om pant d. 5.november 2018, da det var uden hjemmel ifølge vedtægterne, men advokat fastholder på Vibekes vegne, fortsat krav om salg af haven og udlevering af ventelisten, på trods af at haven ikke overholder LP 45 og foreningens vedtægter.

Ole foreslog at bestyrelsen og advokat skal mødes, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.

Efter lang debat blev forslaget om betaling af Vibekes advokatregning på kr. 10.000 sendt til afstemning, hvor stemmerne blev: Ja – 4 stemmer og Nej – 29 stemmer. Forslag om betaling af advokatudgift nedstemt.

Der blev derefter fra salen forslået at bestyrelsen og Vibeke eventuelt kunne indgå forlig om den del af advokatregningen for perioden med kravet om pant, hvilket Vibeke tog til efterretning.

 

9. Forslag fra bestyrelsen:

A: Tilføjelse til vedtægterne §7 – B, omhandlende bestyrelsen ret til at afvise opskrivning af personer, der på forhånd skønnes at ligge foreningen til last.

Diskussion for og imod. Afstemning: 5 imod, 23 for.

Forslag vedtaget.

 

B: Tilføjelse og ændring til vedtægterne § 17 – afsnit 3 + 4. Omhandlende at salg og udlejning skal godkendes af udlejningsansvarlig og formand før salg.

Afstemning: 32 for, 1 blank

Forslag vedtaget.

 

C+D: Tilføjelse til vedtægterne, omhandlende valgbarhed for formand og kasserer.

Forslag ændret til at man skal have været i foreningen i 2 havesæsoner før man kan opstille til kasserer eller formand.

Forslag vedtaget med ændringsforslag.

 

E: Køb af skur

Diskussion om nødvendigheden af dette.

6 for og 12 imod.

Forslaget nedstemt.

 

F: Fundraising, omhandlende at vi vælger repræsentanter, der kan søge fonde til nye projekter.

Der blev ikke valgt nogen kandidater, men det blev besluttet at hvis nogen efterfølgende havde lyst til at påtage sig opgaven, skulle de blot meddele dette til bestyrelsen.

 

G: Forhøjelse af kvm prisen for haveleje med 1 kr. fra 2020.

Forslaget vedtaget.

 

H: Ændring af betalingsdato for haveleje fra d. 15. feb. i betalingsåret, til 1. feb.

Forslag vedtaget.

 

I: Tilføjelse til §12 i ordensreglerne. Omhandlende nye tider for brug af maskiner i sæsonen.

Fra 1. april til og med 30 april og fra 1 oktober til og med 31 oktober, må maskiner bruges i tidsrummet

Mandag til lørdag fra kl. 7 – 19.

Søn- og helligdage fra kl. 9 – 16.

Derudover følger brug af maskiner tiderne i ordensregler § 12.

 

J: Forslag fra Birgit, have 38, omhandlende ændring af ordensreglerne.

§ 10 ændringsforslag vedr. brug af fælleshuset - vedtaget.

§ 14 Ændringsforslag vedr. kæledyr - nedstemt.

§ 20 Ændringsforslag vedr. ændret gebyr ved manglende deltagelse i fælles arbejdsdage - nedstemt.

 

6. Fremlæggelse af budget 2019:

Budget blev fremlagt med ændring for posten ”Nyanskaffelser” hvor bestyrelsens forslag om køb af skur blev nedstemt, men efter forslag fra Hanne, have 46 fastholdes beløbet i stedet til ”bistand”.

Herefter godkendes budgettet.

 

10. Valg af rengøring: Charlotte have 11 valgt.

11. Valg af 1 havemand: Jørgen have 42 valgt.

12. Flagmand: Kim, have 22 valgt.

13. Vandmand: Tonny, have 5 valgt.

14. El-ansvarlig: Jesper, have 23 valgt.

15. Festudvalg: Lisbeth, have 13, Parlø, have 56 og Susanne, have 35, valgt.

 

16. Eventuelt: Intet.

 

Formanden Tonny takker for god ro og orden og god debat.