Referat

Referat fra bestyrelsesmøde

d. 06-08-2019

 

Tilstede: Tonny, Susanne, Maria, Malene, Aase

Afbud:

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

 

2. Regnskab

Alt er ok – Aase fremlagde regnskab på alle poster, heriblandt projektet med overdækningen af terrassen. Der har været et par uventede ekstraudgifter, men budgettet holdes indtil videre.

 

3. Evt. møde eller indkommende fra havelejere eller kommune.

3.1 Klage fra havelejer

Bestyrelsen har modtaget en skriftlig klage fra en havelejer, der er blevet bedt om at beskære et træ der er til gene for nabohaverne. Bestyrelsen skriver til havelejeren med fastholdelse af at beskæringen skal fortages jf. ordensreglerne §3.

 

4. Status på katte

Da Iben er udtrådt af bestyrelsen, overtager Aase kontakten med Kisser og Kim vedr. kattene. Kisser har meddelt at kattebestanden er under fuld kontrol, og at der arbejdes på at indfange en hankat til kastration, der menes at være far til flere af de kuld der har været i haveforeningen.

Alle havelejere opfordres stadig til at tage billeder af katte i foreningen, og sende dem på Lærkehøjens mail, så vi kan få sammensat foreningens katalog over bestanden.

 

5. Nyt fra festudvalg

På baggrund af det store arbejde fra en gruppe havelejere, med at gøre overdækning og terrasse færdigt, kan festudvalget meddele at den årlige havefest afholdes som planlagt.

 

6. Status på venteliste/nye medlemmer/velkommen

Der er kommet et enkelt nyt medlem på ventelisten.

 

7.  Indkomne punkter:

7.1 Opfølgning på Ekstraordinær GF d. 27/7

Da der ikke mødte nok havelejere op, af dem som havde begæret den ekstraordinære generalforsamling, valgte dirigenten at erklære generalforsamlingen for ugyldig.

Formanden lovede de fremmødte at forslagene vil blive taget med på næste års ordinære generalforsamling.

 

7.2 Rokering af bestyrelsesposter

Da Iben har trukket sig fra bestyrelsen, rykker 1. suppleant Maria ind på posten som bestyrelsesmedlem, og Malene overtager som 2. suppleant stemmeretten fra kassereren.

 

7.3 Tavshedspligt

Bestyrelsen talte om vigtigheden i at emner, som ikke bliver færdigdebatteret på mødet, ikke skal viderebringes til andre uden for bestyrelsen før det bliver besluttet.

Det skal selvfølgelig ikke forstås som at der foregår hemmelige forhandlinger på bestyrelsesmøderne, men blot at vi gerne vil have emner debatteret færdigt i bestyrelsen, før det meldes ud til havelejerne, hvilket er en helt normal procedure. 

 

7.4 Fælles arbejdsdag d. 14/9

Der inviteres som sædvanlig på morgenbrød/kaffe/te kl. 10 ved fælleshuset.

Opgaver på dagen aftales efter antal fremmødte, men bestyrelsen har følgende forslag:

Maling af fælleshus + skur, tagrender på overdækning, faskine graves til nedløbsrør, bålpladsen tildækkes, fliser lægges til bord/bænksæt på plænen, oprydning på fællespladsen.

Mød op til en fælles arbejdsdag og hyggeligt samvær.

 

7.5 Salg af haver i foreningen

På baggrund af tidligere formands anmeldelse til kommunen vedr. ulovligheder i nogle af haverne, har bestyrelsen tidligere meldt ud at alt salg af haver kun kunne lade sig gøre hvis bebyggelsen fuldt ud overholdt vores regler og lokalplanen for området. Bestyrelsen sendte også en ansøgning d. 28/1-19 til kommunen om udvidelse af tilladte bebyggede kvm., der, hvis den godkendes, vil lovliggøre de fleste små overbebyggelser.

Vi har desværre stadig, og på trods af gentagne henvendelser om svarfrist, intet hørt fra kommunen vedr. en afgørelse på vores ansøgning, så bestyrelsen overvejer at give de haver der vil sælge, lov til det, men med en bindende klausul ved salget, at køber skal lovliggøre evt. ulovligheder i haven.

Havelejerne, der gerne vil sælge, gives dermed en mulighed for det, men må også påregne at salgsprisen må sættes derefter til gavn for køber, der evt. skal ombygge, så huset overholder vedtægter og lokalplan.

Bestyrelsen vurderer at det kan være til gavn for haveforeningen, og at der på den måde hurtigere kan komme gang i at lovliggøre diverse byggerier, så vi kan nå i mål med kommunens tidligere krav – mens vi stadig venter på en afgørelse.

 

8. Nyt fra kontaktpersoner til valgte uden for bestyrelsen

8.1 Rengøring

Da Charlotte desværre er blevet ramt af sygdom vil Susanne, have 35 og Tonny, have 5 passe rengøringen på toiletterne. Der gøres rent mandag og torsdag.

 

8.2 El-ansvarlig

Intet nyt.

 

8.3 Vandmand 

På baggrund af mistanken om et evt. brud på vores vandledninger, bliver der aflæst forbrug hver uge på vores hovedmåler. Der er et helt stabilt forbrug indtil videre.

 

9. Evt.

Kim fra have 22 har afleveret en invitation fra Fjordbowling i Frederikssund. Der afholdes bowlingturnering for firmaer, forretninger og private, og det koster ca. 2200 kr. at deltage for et hold.

Det er bestyrelsens vurdering at foreningen ikke skal bruge penge på at deltage, men opfordrer til at der evt. kunne laves et hold fra foreningen, og at man selv betaler deltagergebyret. Yderligere informationer kan fås hos Kim hvis man har lyst til at stille op til et hold.

 

Næste møde er d. 8. september kr. 10.00 i fælleshuset.