Referat

Referat af bestyrelsesmøde

D. 2. februar 2019

  

Tilstede: Tonny, Aase, Lars, Susanne, Maria, Iben

Afbud: Lisbeth

 

1. Godkendelse af dagsorden

 

2. Regnskab

Aase har gennemgået regnskab. Det har været svært, fordi der er blevet ændret så meget, under tidligere regnskabsansvarlig Ole, på opstillinger og der har figureret overførte beløb fra det ene år til det andet. Stemmer nu.

 

3. Status på venteliste

 

4. Indkomne punkter

4.1 Status på katte

Ingenting at tilføje lige nu.

 

4.2 Oplæg til generalforsamlingen 2019.

Mange forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen, da det er nødvendigt at sikre foreningen bedre, for at undgå lignende situation, som i året 2018, samt få præciseret regler og vedtægter, så diverse misforståelser undgås. Kommer ud med indkaldelsen til generalforsamlingen

 

4.3 Betaling af haveleje

Diskussion i bestyrelsen om haveleje og betaling heraf.

 

4.4 Rottehullet

Der er fremkommet et forslag om at bygge et udhæng til Rottehullet, som så evt. bliver et projekt til arbejdsweekenden.

 

4.5 Lejekontrakter

Bestyrelsen vil arbejde på at få lavet nye lejekontrakter, de skal opdateres.

 

4.6 Nybyggeri

Bestyrelsen agter at være ekstremt obs på at alt byggeri. Fra dags dato, følger de regler og anvisninger, som gælder i lokalplan 45, samt nedfældede regler og anvisninger vedtaget i vores vedtægter §2.

Dette betyder at FØR ethvert nybyggeri, SKAL der laves en plantegning, som SKAL godkendes af bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. Først derefter må der bygges. Dette fordi, der pga. tidligere formands skrivelse til kommunen, er ekstrem stor fokus på vores kolonihaveforeningen fra Byg og Plan afdelingen, Fr.sund kommune.

 

4.7 Fundraising

Bestyrelsen arbejder på et forslag om nedsættelse af en gruppe, der har fokus på at søge forskellige fonde, til hjælp til forskellige projekter og primært for at holde vores projektudgifter nede og dermed prisen på vores haveleje.

 

5. Nyt fra kontaktpersoner til valgte uden for bestyrelsen

5.1 Havemænd

5.2 Rengøring

5.3 Festudvalg

 

6. Evt.

Næste møde er lørdag d. 2 marts kl 10, hos Iben.