Referat

Referat fra bestyrelsesmøde

d. 07-07-2019

  

Tilstede: Tonny, Susanne, Maria, Malene, Aase

Afbud: Iben, Lars

 

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

2. Regnskab

Alt ok, - alle materialer samt maling er indkøbt til overdækning ved fælleshus og Rottehullet.

 

3. Evt. møde eller indkommende fra havelejere eller kommune

3.1 Indkommet mail vedr. have 6 (Bygning udenfor zone – anonym mail)

Bestyrelsen aftaler at Tonny tager en snak med have 6 om byggeri. Det er bestyrelsens vurdering at byggeriet er en midlertidig og flytbar opbevaring af materialer inden endeligt byggeri af hus på grunden påbegyndes.

 

3.2 Bommen

Der køres stadig meget i haveforeningen og ofte alt for stærkt!! Bestyrelsen er bekymret for at der skal ske uheld med personpåkørsel. Bommen er desværre i så dårlig forfatning, da den er knækket i bunden, at den ikke kan bruges eller repareres mere. 

 

Bestyrelsen, der drøftede en permanent lukning af indkørslen til haveforeningen, men efter en lang debat, er kommet frem til en løsning hvor en kraftig kæde bliver indkøbt og sat op i stedet for bommen. Kæden skal sættes på efter hver passage jf. ordensreglerne (som bommen).

 

Bestyrelsen drøftede ligeledes at kæden skulle låses i vinterperioden, så indkørsel ikke er muligt.

 

3.3 Havevandring

Bestyrelsen foretager havevandring for besigtigelse af haver, søndag d. 14/7 kl. 10.00

Der vil blive set efter manglende vedligeholdelse af haver og stier, hækklipning, mv.

 

3.4 Vedr. vores sag hos kommunen.

Vi har desværre stadig intet hørt fra kommunen om hvor langt de er nået med vores ansøgning i forhold til byggeri. Bestyrelsen besluttede at vi vil rykke for svar nu.

 

3.5 Ekstra ordinærgeneralforsamling

Bestyrelsen har modtaget underskrifter fra havelejere om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling vedr. ønske om ændring af nuværende byggehøjde i haveforeningen jf. ordensreglerne.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 27/7 2019 kl. 10.00 ved fælleshuset.

 

3.6 Status for start af opbygning af overdækning

Kim, have 22 og Madsen, have 34 har meldt sig som tovholdere på opgaven, så byggeriet af overdækningen bliver korrekt og forsvarligt. Alle opfordres til at hjælpe til med de opgaver man kan klare af evt. byggeri eller maling.

Der arbejdes på følgende datoer:

Fredag d. 12/7 kl. 16.00 hvor der skal graves huller og støbes til stolper

Søndag d. 14/7 kl. 12.00

Lørdag d. 20/7 kl. 12.00

Lørdag d. 27/7 kl. 12.00

 

4. Status på katte

Vi arbejder stadig på at indsamle billeder af katte i haveforeningen, så vi har et samlet overblik over bestanden.

 

5. Nyt fra festudvalg

Festudvalget melder at det var et hyggeligt arrangement der blev afholdt i anledningen af Sct. Hans, hvor der var en god tilslutning.

Afholdelsen af den årlige sommerfest i haveforeningen er afhængig af at overdækningen ved fælleshuset bliver bygget færdig.

 

6. Status på venteliste/nye medlemmer/velkommen

Ingen ny på hverken venteliste eller som havelejere.

 

7. Lejekontrakter

Der er udarbejdet nye lejekontrakter med ændret tekst jf. vores vedtægter.

Tanken er at der skal skrives nye lejekontrakter med alle havelejere, der kan opbevares digitalt for sikringen af dem.

 

8. Nyt fra kontaktpersoner til valgte uden for bestyrelsen

 

8.1 Havemænd:

Det står rigtig sløjt til med foreningens havetraktor. Den er efterhånden godt gammel og slidt, - og de tidligere års service på den har kostet mange penge. Bestyrelsen vurderer at det ikke kan svare sig at blive ved med at prøve at holde gang i den, da det bliver for dyrt.

Vi har derfor lavet en aftale med Dan om at holde foreningens fællesarealer til en særdeles rimelig pris for resten af sæsonen. Det kan derefter vurderes om der til næste år skal laves en aftale om en permanent løsning med Dan om pasning af fællesarealerne.

 

8.2 Rengøring

Vi har ikke hørt om nye tilfælde af overskidning på vores toiletter i fælleshuset, så vi håber at dette er et overstået kapitel. Der opfordres selvfølgelig stadig til at alle selv gør rent efter sig selv når man har benyttet toilet eller bad.

 

8.3 El-ansvarlig

Der er blevet skiftet en enkelt el-måler samt tilsluttet en ny bruger.

 

8.4 Vandmand

Der er konstateret grus i nogle af sierne i vandhanerne. Vi er blevet orienteret om at det kan betyde at der muligvis er ved at ske et brud på en af foreningens vandledninger.

Bestyrelsen opfordrer derfor alle til at være opmærksomme på om vandet drypper nogle steder eller om der bliver våde områder langs stierne. Meld det straks til Tonny hvis I opdager noget usædvanligt.

Hovedmåleren bliver aflæst hver uge resten af sæsonen for at holde øje med forbruget.

 

9. Evt.

 

Næste møde er d. 4. august 2019