Ordensregler for

Kolonihaveforeningen

Lærkehøjen

§1

Brugen af en have skal ske i overensstemmelse med:

• Foreningens Vedtægter

• Nærværende Ordensregler

• Haveloddens Lejekontrakt

• Haveloddens El-regulativ

Alle fire dokumenter er godkendt af foreningens generalforsamling.

§2

Opstilling af hus, skur og lignende skal overholde kravene i vedlagte bilag:

”Lokalplan nr. 45: Placeringsvejledning”, af 7. oktober 1988.

Bebyggelse skal:

  • Alle nye bygninger eller tilbygninger skal godkendes af bestyrelsen før byggeriet påbegyndes, så evt. tvivl om placering og størrelse overholder lokalplan 45 af 7. oktober 1988.
  • Opføres i træ
  • Fremtræde i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarver.
  • Være vel vedligeholdt
  • Byggehøjden for kolonihavehuse er max 3,7 m.

Kolonihavehuse må ikke have vinduer i gavlen ved hems, eller vinduer i taget ved skrå tage. Desuden må vinduers øverste kant ikke placeres højere end 2,5 m. fra gulv.

I gavlen må der dog installeres vinduer eller anden udluftning med faste skodder der hindrer udsyn.

I alle huse skal der installeres røgalarmer.

Der må ikke opstilles campingvogn i haven eller på tilstødende arealer.

§3

Haven skal være vedligeholdt.

Oplag af materialer og affald må ikke ske mellem hus og hæk.

Der må ikke forefindes beplantning, der ved skygge eller særlig kraftig vækst er til gene for naboerne.

Hækkene må heller ikke groft generes af en for nær beplantning.

Der må ikke foretages terrænregulering.

Badebassiner over 100 l samt kemi i vandet for at holde det algefrit er forbudt.


Hver havelod skal tydeligt nummereres på havelågen og/eller på bebyggelsen. Dette er en fordel for Falck og havegæster, samt i forbindelse med opslag af ledige haver.

§4

Haverne skal dyrkes økologisk – uden brug af pesticider og kunstgødning af nogen art.

Overtrædelse af dette påbud er opsigelsesgrund. Se § 23 og 49 i vedtægterne.

Hver havelejer er pligtig til at genbruge eget haveaffald på eget område.

Der må ikke drives jagt på haveforeningens areal.

§5

Udover de nuværende installationer, må der ikke, uden kommunens tilladelse:

  • etableres vand, eller afløbsinstallationer
  • nedgraves latrin i haven,
  • udledes spildevand til jorden,
  • indrettes tørklosetter i husene.

§6

Hækkene, plantede af kommunen som hegn og skel om haverne, må ikke fjernes eller erstattes af anden adskillelse.

Det påhviler lejeren at klippe hækkene og holde dem fri for ukrudt.

Hække, der ikke grænser op til nabohaver, klippes af lejeren på begge sider.

Hækhøjden må ikke overstige 1,8 m.

Hækkene skal klippes mindst 2 gange om året, første gang inden d. 1. juli, anden gang inden sæsonens afslutning. Der må benyttes motor-hækkeklipper sidste søndag i juni og september.

I tilfælde af ynglende fugle i hækken, må den første klipning (ca. 1½ m til hver side af reden) gerne udsættes indtil det sidste kuld er fløjet.

§7

Hver lejer er pligtig til at holde veje og stier fri for ukrudt fra deres midte og ind til lejerens have, samt i hele havens længde og bredde. Såfremt det falder naturligt, er det tilladt at lade græs gro på den første meter fra hækken og ud. Dette skal selvfølgelig slås og renholdes samtidig med havens øvrige græsarealer

§8

Parkering på vejene mellem haverne er forbudt. Dette må kun ske på parkeringspladsen. Af – og pålæsning er dog tilladt.

§9

Havesæsonen er fra 1.4 til 31.10, begge dage inklusive. Inden for denne periode (dog afhængig af evt. frost i foråret) er fælleshuset tilgængeligt, og der er åbnet for vandet til koloniens vandstikke.

§10

Fælleshuset (indeholdende: toiletter, brusebad, køleskab m.v.) skal efterlades i opryddet og rengjort stand.

§11

Bommen/kæden skal låses ved hver passage.

Bommen/kæden aflåses med bestyrelsens vinternøgle fra 1. november til 1. marts.

§12

Det er kun tilladt at bruge motorredskaber inden for følgende tidspunkter:

Gældende for perioden fra 1. april til og med 30.april, samt fra 1. oktober til og med 31. oktober:

Mandag til lørdag begge dage inklusive:

fra kl. 07.00 til 19.00

Søn- og helligdage: fra kl. 09.00 til 16.00

Øvrige sæson er følgende gældende:

Mandag til fredag begge dage inklusive:

fra kl. 07.00 til 19.00

Lørdag: fra kl. 09.00 til 18.00  

Søndag: fra kl. 09.00 til 13.00

§13

Musik, der spilles i haverne, må ikke være til gene for andre havelejere.

§14

Kæledyr, såsom hunde og katte må gerne medtages i havekolonien på havelejerens ansvar. Det er maksimalt tilladt at holde 2 kæledyr pr. havelod. Kæledyr som medtages i havekolonien, må ikke være til gene for andre havelejer.

Hunde skal føres i snor. Hundeejere er forpligtiget til at fjerne hundenes efterladenskaber.

Kæledyr må kun fodres indendørs. Vilde dyr må ikke fodres.

Katte skal være neutraliseret, desuden skal de være øremærket eller have en chip.

Skriftlig dokumentation for neutralisering og øremærkning/chip af katte skal forevises og registreres hos bestyrelsen.

Overtrædelse af regler vedr. kæledyr vil medføre en skriftlig advarsel, og ved gentagelse vil en øjeblikkelig opsigelse af lejemålet blive iværksat jf. §23 i vedtægterne.

§15

Der skal i øvrigt opretholdes god ro og orden i og omkring havekolonien.

§16

Henstillinger fra bestyrelsens opsynsansvarlige skal efterleves.

§17

Havekonsulent.

Slettet på generalforsamlingen 2011.

§ 18

Afbrænding i kolonihaveforeningen, herunder afbrænding i tønder, og af Sankthansbål, er forbudt jf. miljøministeriets bekendtgørelse af 13.1.2010.

Afbrænding i små bålfade er dog tilladt efter gældende regler fra Frederikssund-Halsnæs beredskab.

§ 19

Iflg. Lokalplan må der ikke opsættes antenner. Der kan dog opsættes paraboler max ø50 cm med overkant max 150 cm over terræn.

§ 20

Der afholdes fælles arbejdsdag om lørdagen den sidste weekend i maj, og den anden weekend i september. 

Formålet med arbejdsdagene er, at kolonihavelejerne i fællesskab forestår renholdelse på fællesarealer, samt nødvendig vedligeholdelse af fællesbygninger - og pladser.

Bestyrelsen udarbejder arbejdsplan for arbejdsdagene. Der opkræves et gebyr på kr. 250 pr. arbejdsdag man udebliver fra i løbet af en sæson. Gebyret opkræves til betaling 1. juni og 1. oktober indeværende år.


§ 21


Bestyrelsen foretager havevandring 2 gange på en sæson med opfølgning efter 14 dage.


Her vil bestyrelsen kigge efter om hække er klippede ned til tilladte højde, at der ikke forekommer ukrudt under hække og ud til midten på stier, og at selve haveloddet fremstår plejet jf. ordensreglerne §3, §4, §6, §7.


Havevandring foretages den første weekend i juli samt den første weekend i september.


Den 4. skriftlige påtale om manglende vedligehold inden for 2 sæsoner medfører opsigelse af lejemålet jf. §23 i vedtægterne.

Godkendt af Frederikssund kommune